Nyckeltal för Islinge Gårds Läkarmottagning Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 696 3 046 3 707 2 947
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 696 3 046 3 707 2 947
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 138 948 936 803
Personalkostnader 1 008 629 631 686
Avskrivningar 16 16 11 12
Summa rörelsekostnader -2 162 -1 593 -1 578 -1 501
Rörelseresultat 1 534 1 453 2 130 1 446
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 1 552 1 455 2 129 1 443
Skatt 43 37 160 123
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 552 1 455 2 129 1 443
Årets resultat 135 118 568 425
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 21 4 2 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 3 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 552 1 455 2 129 1 443
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag -1 375 -1 300 -1 400 -895
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 22 30 15 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 8 8 8 8
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 72 80 87 94
Summa materiella anläggningstillgångar 102 118 110 102
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 102 118 110 102

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 261 305 331 158
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 77
Övriga kortfristiga fordringar 142 99 11 9
Summa kortfristiga fordringar 403 404 342 244
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 868 2 908 2 297 1 336
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 4 271 3 312 2 639 1 580
Summa tillgångar 4 373 3 430 2 749 1 682

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 2 008 1 889 1 322 896
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 135 118 568 425
Summa fritt eget kapital 2 143 2 007 1 890 1 321
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 2 263 2 127 2 010 1 441
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 25 167 40 32
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 002 398 0
Övriga kortfristiga skulder 2 085 133 301 209
Summa kortfristiga skulder 2 110 1 302 739 241
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 4 373 3 430 2 749 1 682

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 3 3 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 202,42 % 254,38 % 357,10 % 655,60 %
Soliditet (%) 51,75 % 62,01 % 73,12 % 85,67 %
Avkastning på eget kapital (%) 68,58 % 68,41 % 105,92 % 100,14 %
Riskbuffert (%) 35,44 % 42,32 % 77,15 % 84,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 41,94 % 47,70 % 57,35 % 48,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!