Nyckeltal för Ivonne Grants Tandläkare Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 394 5 062 4 517 4 997
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 392 516 400 577
Total omsättning 5 786 5 578 4 917 5 574
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 639 622 536 581
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 165 1 127 1 105 949
Personalkostnader 2 457 2 214 2 085 1 986
Avskrivningar 171 187 144 178
Summa rörelsekostnader -4 432 -4 150 -3 870 -3 694
Rörelseresultat 1 354 1 427 1 046 1 881
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 1 376 1 368 928 1 486
Skatt 291 304 204 333
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 776 1 558 1 048 1 881
Årets resultat 1 085 1 064 724 1 153
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 264 130 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 776 1 558 1 048 1 881
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -400 -190 -120 -395
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 253 424 361 505
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 253 424 361 505
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 264 130 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 510 377 366 287
Summa finansiella anläggningstillgångar 535 377 366 287
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 788 801 728 792

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 14 13 19 27
Summa varulager 14 13 19 27
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 116 88 159 93
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 354 441 179 291
Summa kortfristiga fordringar 470 529 338 384
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 611 2 837 2 543 2 156
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 4 094 3 380 2 901 2 567
Summa tillgångar 4 882 4 181 3 628 3 359

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 1 059 746 672 164
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 085 1 064 724 1 153
Summa fritt eget kapital 2 144 1 810 1 396 1 317
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 2 244 1 910 1 496 1 417
Summa obeskattade reserver 2 110 1 710 1 520 1 400
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 81 55 91 83
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 446 506 522 459
Summa kortfristiga skulder 527 561 613 542
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 4 882 4 181 3 628 3 359

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 488 488
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 54
Summa säkerheter 0 0 488 542
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 700 750 0 645
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 774,38 % 600,00 % 469,98 % 468,63 %
Soliditet (%) 77,82 % 75,83 % 72,11 % 72,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,75 % 49,14 % 40,06 % 76,81 %
Riskbuffert (%) 36,31 % 37,11 % 28,89 % 55,92 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 32,91 % 30,74 % 23,20 % 37,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!