Nyckeltal för JULIN BOSTADSANPASSNINGAR OCH FRISKVÅRD AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 206 1 375 1 501 2 193
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 80 0 266
Total omsättning 1 206 1 455 1 501 2 459
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 16 6 -30 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 1 42
Handelsvaror 246 255 281 410
Övriga externa kostnader 312 320 291 410
Personalkostnader 622 879 900 1 406
Avskrivningar 7 1 2 2
Summa rörelsekostnader -1 203 -1 461 -1 445 -2 270
Rörelseresultat 35 8 -5 189
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 66 50 1 162
Skatt 14 2 1 35
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 36 50 -5 189
Årets resultat 52 48 1 126
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 42 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 36 50 -5 189
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 30 0 6 -27
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 79 0 0 0
Inventarier 0 0 1 3
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 79 0 1 3
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 42 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 137 137
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 79 0 138 141

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 39 23 16 47
Summa varulager 39 23 16 47
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 139 156 184 201
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 12 74 35 14
Summa kortfristiga fordringar 151 230 219 215
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 136 122 0 100
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 327 375 235 361
Summa tillgångar 406 375 374 502

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 11 11 11 11
Summa bundet eget kapital 111 111 111 111
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 36 47 47 21
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 52 48 1 126
Summa fritt eget kapital 88 95 48 147
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 199 206 159 258
Summa obeskattade reserver 19 49 49 55
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 102 2 25 46
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 88 118 142 144
Summa kortfristiga skulder 190 120 167 190
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 406 375 374 502

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 75 60 0 100
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 151,05 % 293,33 % 131,14 % 165,79 %
Soliditet (%) 52,46 % 64,56 % 52,17 % 59,47 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,90 % 20,65 % -2,56 % 63,31 %
Riskbuffert (%) 8,87 % 13,33 % -1,34 % 37,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,99 % 3,64 % -0,33 % 8,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!