Nyckeltal för Jan Magnusson Läkarpraktiken i Örebro Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 418 1 969 1 297
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 38 253 374 0
Total omsättning 38 671 2 343 1 297
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 691 431
Handelsvaror 0 318 0 0
Övriga externa kostnader 331 542 418 566
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 381 44 125
Summa rörelsekostnader -331 -1 241 -1 153 -1 122
Rörelseresultat -332 -630 1 190 175
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -332 -195 1 188 442
Skatt 0 -10 256 72
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -332 -623 1 188 302
Årets resultat -332 -185 932 371
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 9
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 6 2 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -332 -623 1 188 302
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 428 0 140
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 17 116 106
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 169 543 544
Summa materiella anläggningstillgångar 0 186 659 650
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 891 891 891 891
Summa finansiella anläggningstillgångar 891 891 891 891
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 891 1 077 1 550 1 541

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 211 204 643 188
Summa kortfristiga fordringar 211 204 643 188
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 648 610 610 610
Summa kassa och bank 168 296 536 10
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 027 1 109 1 788 807
Summa tillgångar 1 918 2 186 3 338 2 348

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 966 2 151 1 219 1 048
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -332 -185 932 371
Summa fritt eget kapital 1 634 1 966 2 151 1 419
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 754 2 086 2 271 1 539
Summa obeskattade reserver 0 0 428 428
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 14 276 43
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 164 86 363 338
Summa kortfristiga skulder 164 100 639 381
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 918 2 186 3 338 2 348

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 300 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 300 300 300 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 200
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 231,10 % 500,00 % 184,51 % 51,97 %
Soliditet (%) 91,45 % 95,43 % 77,48 % 78,98 %
Avkastning på eget kapital (%) -18,93 % -29,87 % 45,93 % 16,29 %
Riskbuffert (%) -17,31 % -34,23 % 35,38 % 11,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -150,48 % 60,23 % 22,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!