Nyckeltal för Köttmästaren i Nordmarken AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 16 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 608 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 608 0 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 -18
Råvaror och förnödenheter 978 0 0 0
Handelsvaror 0 18 0 0
Övriga externa kostnader 594 4 3 8
Personalkostnader 215 0 0 0
Avskrivningar 244 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 031 -22 -3 10
Rörelseresultat -437 -22 -3 -26
Resultat 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Resultat före skatt -475 -35 -13 259
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -475 -35 -13 -31
Årets resultat -475 12 -13 259
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 38 13 9 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -475 -35 -13 -31
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Koncernbidrag 0 47 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 290
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 664 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 115 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 779 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Summa anläggningstillgångar 1 779 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 121 0 18 18
Summa varulager 121 0 18 18
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Kundfordringar 22 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 307 123 127
Övriga kortfristiga fordringar 92 5 4 4
Summa kortfristiga fordringar 114 312 127 131
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 1 1 0
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Summa omsättningstillgångar 235 312 146 149
Summa tillgångar 2 015 312 146 149

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Balanserat resultat 0 -153 -140 -400
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 818 141 0 0
Årets resultat -475 12 -13 259
Summa fritt eget kapital 343 0 -153 -141
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Summa eget kapital 443 100 -53 -41
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 167 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 212 199 190
Summa långfristiga skulder 1 167 212 199 190
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Skulder till kreditinstitut, korta 180 0 0 0
Leverantörsskulder 71 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 153 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 404 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Summa eget kapital och skulder 2 015 312 146 149

Noter

2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Antal anställda 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Företagsinteckningar 1 500 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 537 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Kassalikviditet (%) 28,22 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Soliditet (%) 21,99 % 32,05 % -36,30 % -27,52 %
Avkastning på eget kapital (%) -107,22 % -35,00 % 24,53 % 75,61 %
Riskbuffert (%) -24,11 % -13,18 % -7,26 % -20,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -31,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!