Koncernredovisning för Karlsarvet Capital AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 167 363 4 008 470 3 880 840 4 157 650
Övriga rörelseintäkter 83 868 11 254 2 395 8
Total omsättning 251 231 4 019 724 3 883 235 4 157 658
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 62 101 94 5 298
Kostnad sålda varor 147 536 3 418 880 3 359 410 3 649 510
Rörelseresultat 52 455 63 195 95 840 85 695
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 124 318 104 295 142 327 126 791
Skatt 13 898 24 870 31 118 27 529
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 124 318 104 295 142 327 126 791
Årets resultat 110 420 79 425 111 210 99 263
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 11 896 91 329 94 261 78 193
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 910 48 546 49 795 39 846
Övriga finansiella kostnader 7 425 7 149 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 124 318 104 295 142 327 126 791
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 217
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 217
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 639 287 666 494 613 925
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 082 641 320 587 922 403 612
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 132 1 144 53 661
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 082 1 280 739 1 255 560 1 071 198
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 934 095 1 540 160 1 766 600 1 437 450
Summa finansiella anläggningstillgångar 934 120 1 540 180 1 766 630 1 437 470
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 935 202 2 820 920 3 022 190 2 508 890

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 281 047 314 561 381 548
Summa varulager 0 281 047 314 561 381 548
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 162 805 208 346 213 574
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 16 257 781 963 638 648 756 185
Summa kortfristiga fordringar 16 257 944 768 846 994 969 759
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 106 462 0 0 0
Summa kassa och bank 57 776 254 454 893 4 829
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 180 495 1 480 270 1 162 450 1 356 140
Summa tillgångar 1 115 700 4 301 190 4 184 640 3 865 020

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 983 339 918 914 807 704 708 441
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 110 420 79 425 111 210 99 263
Summa fritt eget kapital 1 093 759 998 339 918 914 807 704
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 098 760 1 003 340 923 914 812 704
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 592 118 441 115 147 103 795
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 1 918 390 2 077 220 1 752 900
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 1 918 390 2 077 220 1 752 900
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 733 202 542 307 594 462
Leverantörsskulder 105 192 066 233 189 255 394
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 16 241 335 751 292 857 345 770
Summa kortfristiga skulder 16 346 1 261 020 1 068 350 1 195 630
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 115 700 4 301 190 4 184 640 3 865 020

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 12 614 654 669
Löner till styrelse & VD 1 649 3 255 2 857 1 414
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 814 276 780 272 641 279 637
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 296 119 659 114 867 120 031
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 146 000 329 000 299 000
Fastighetsinteckningar 0 186 050 264 870 264 870
Övriga säkerheter 0 2 564 940 2 091 780 1 771 800
Summa säkerheter 0 2 896 990 2 685 650 2 335 670
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 785 0 2 546
Summa ansvarsförbindelser 0 785 0 2 546
Beviljad checkräkningskredit 0 0 160 000 130 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 34 709 93 633
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 452,91 % 95,10 % 79,36 % 81,51 %
Soliditet (%) 98,48 % 23,33 % 22,08 % 21,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,31 % 10,39 % 15,40 % 15,60 %
Riskbuffert (%) -39,10 % 1,97 % 3,01 % 2,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 69,30 % 1,21 % 2,38 % 2,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 705 456 421 420
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Nyckeltal för Karlsarvet Capital AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 069 10 069 9 738 8 834
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 352 2 635 2 837 3 453
Total omsättning 3 421 12 704 12 575 12 287
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 33 855 13 339 9 792 8 809
Personalkostnader 5 833 980 0 0
Avskrivningar 302 118 0 0
Summa rörelsekostnader -39 990 -14 437 -9 792 -8 809
Rörelseresultat -36 569 -1 733 2 783 3 478
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 788 260 -1 713 5 383 14 156
Skatt 165 601 595 528
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 789 645 -1 713 5 383 14 156
Årets resultat 793 118 2 447 4 788 13 628
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 817 871 7 334 3 509 11 672
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 687 0 63 252
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 148 164 972 1 260
Övriga finansiella kostnader 0 7 150 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 789 645 -1 713 5 383 14 156
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 5 023 4 761 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 385 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 082 4 011 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 082 4 011 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 817 871 7 334 3 509 11 672
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 422 776 1 048 795 4 395
Summa finansiella anläggningstillgångar 428 653 114 103 159 894 153 174
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 429 735 118 114 159 894 153 174

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 1 176 2 224 1 958
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 463 250 140 474 151 124 173 598
Övriga kortfristiga fordringar 115 434 10 765 1 293 1 531
Summa kortfristiga fordringar 578 684 152 415 154 641 177 087
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 48 523 9 449 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 627 207 161 864 154 641 177 087
Summa tillgångar 1 056 940 279 978 314 535 330 261

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Summa bundet eget kapital 6 000 6 000 6 000 6 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 254 068 266 621 261 833 248 205
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 793 118 2 447 4 788 13 628
Summa fritt eget kapital 1 047 186 269 068 266 621 261 833
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 053 190 275 068 272 621 267 833
Summa obeskattade reserver 1 385 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 565 2 065
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 1 565 2 065
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 500 0
Leverantörsskulder 106 4 501 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 94 4 377 4 377
Övriga kortfristiga skulder 2 265 315 35 472 55 986
Summa kortfristiga skulder 2 371 4 910 40 349 60 363
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 056 940 279 978 314 535 330 261

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 1
Löner till styrelse & VD 1 649 758 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 619 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 302 271 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 39 658 226 846 229 936
Summa ansvarsförbindelser 0 39 658 226 846 229 936
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 20 000 15 000 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 26 453,27 % 3 296,62 % 383,26 % 293,37 %
Soliditet (%) 99,74 % 98,25 % 86,67 % 81,10 %
Avkastning på eget kapital (%) 74,90 % -0,62 % 1,97 % 5,29 %
Riskbuffert (%) 69,31 % -146,96 % -0,30 % 2,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 25 724,89 % -89,65 % 45,30 % 145,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 134 758 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!