Nyckeltal för Klass Fastighetsmäklare AB

Information 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 109 176 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 27 0 0
Total omsättning 109 203 0 0
Rörelsens kostnader 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 0 0 0
Övriga externa kostnader 20 31 25 3
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -21 -31 -25 -3
Rörelseresultat 89 171 -25 -3
Resultat 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat före skatt -177 -387 321 -40
Skatt 17 22 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -155 -353 321 -40
Årets resultat -194 -409 321 310
Jämförelsestörande poster 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -242 -534 362 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 10 1 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 18 37
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -155 -353 321 -40
Bokslutsdispositioner 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Koncernbidrag 0 0 0 350
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -22 -34 0 0
Balansräkning 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -242 -534 362 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 100 200 200 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 762 862 874 649
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa anläggningstillgångar 762 862 874 649

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 186 186 176 250
Övriga kortfristiga fordringar 49 69 1 1
Summa kortfristiga fordringar 235 255 177 251
Kassa och bank 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 38 134 121 59
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa omsättningstillgångar 273 389 298 310
Summa tillgångar 1 034 1 251 1 172 959

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Balanserat resultat 701 190 312 2
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 920 -30 0
Årets resultat -194 -409 321 310
Summa fritt eget kapital 507 701 603 312
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa eget kapital 557 751 653 362
Summa obeskattade reserver 56 34 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 388 388 272 0
Övriga kortfristiga skulder 33 78 246 597
Summa kortfristiga skulder 421 466 518 597
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa eget kapital och skulder 1 034 1 251 1 172 959

Noter

2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 920 0 30
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 920 0 30
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Kassalikviditet (%) 64,85 % 83,48 % 57,53 % 51,93 %
Soliditet (%) 57,86 % 62,04 % 55,72 % 37,75 %
Avkastning på eget kapital (%) -25,91 % -45,49 % 49,16 % -11,05 %
Riskbuffert (%) -15,12 % -28,22 % 25,45 % -6,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -143,12 % -200,57 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!