Nyckeltal för Kronström Redovisning AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2004-12 2003-12 2002-06
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2004-12 2003-12 2002-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 951 3 053 1 783
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 1 951 3 053 1 783
Rörelsens kostnader 2004-12 2003-12 2002-06
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 -100
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 558 875 520
Personalkostnader 1 125 1 929 1 093
Avskrivningar 17 44 41
Summa rörelsekostnader -1 700 -2 848 -1 554
Rörelseresultat 252 205 29
Resultat 2004-12 2003-12 2002-06
Resultat före skatt 237 188 37
Skatt 12 23 9
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 235 177 10
Årets resultat 225 166 28
Jämförelsestörande poster 2004-12 2003-12 2002-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2004-12 2003-12 2002-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 9 9
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 18 37 28
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2004-12 2003-12 2002-06
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 235 177 10
Bokslutsdispositioner 2004-12 2003-12 2002-06
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 11 27
Balansräkning 2004-12 2003-12 2002-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-06
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-06
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 35 52 97
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 35 52 97
Finansiella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2004-12 2003-12 2002-06
Summa anläggningstillgångar 35 52 97

Omsättningstillgångar

Varulager 2004-12 2003-12 2002-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2004-12 2003-12 2002-06
Kundfordringar 514 468 353
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 382 423 122
Övriga kortfristiga fordringar 37 27 196
Summa kortfristiga fordringar 933 918 671
Kassa och bank 2004-12 2003-12 2002-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 12 94 11
2004-12 2003-12 2002-06
Summa omsättningstillgångar 944 1 012 682
Summa tillgångar 979 1 064 778

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2004-12 2003-12 2002-06
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 20
Summa bundet eget kapital 200 200 120
Fritt eget kapital 2004-12 2003-12 2002-06
Balanserat resultat 171 6 58
Erhållna/lämnade koncernbidrag -385 -165 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 225 166 28
Summa fritt eget kapital 11 7 86
2004-12 2003-12 2002-06
Summa eget kapital 211 207 206
Summa obeskattade reserver 29 30 41
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2004-12 2003-12 2002-06
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 99 150 175
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 44
Summa långfristiga skulder 99 150 219
Kortfristiga skulder 2004-12 2003-12 2002-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 113 118 138
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 528 561 174
Summa kortfristiga skulder 641 679 312
2004-12 2003-12 2002-06
Summa eget kapital och skulder 979 1 064 778

Noter

2004-12 2003-12 2002-06
Antal anställda 3 4 4
Löner till styrelse & VD 40 289 210
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 710 1 066 560
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 361 544 291
2004-12 2003-12 2002-06
Företagsinteckningar 450 450 450
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 450 450 450
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 175 175 175
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2004-12 2003-12 2002-06
Kassalikviditet (%) 147,43 % 149,04 % 218,59 %
Soliditet (%) 23,74 % 21,53 % 30,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 101,13 % 77,26 % 4,23 %
Riskbuffert (%) 23,44 % 15,69 % -0,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,12 % 4,59 % -1,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 250 339 193
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!