Nyckeltal för Läkare H. Ejnell Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 368 1 941 1 334 1 947
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 7
Total omsättning 1 368 1 941 1 334 1 954
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 215 58 97 472
Personalkostnader 642 772 488 0
Avskrivningar 0 5 5 5
Summa rörelsekostnader -857 -835 -590 -477
Rörelseresultat 510 1 106 569 1 477
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 511 1 106 567 1 400
Skatt 105 228 159 316
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 511 1 106 567 1 400
Årets resultat 406 878 407 1 084
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 74
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 511 1 106 567 1 400
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 5 10
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 5 10
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 275 275 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 275 275 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 275 275 5 10

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 115 162 0 105
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 24 74
Övriga kortfristiga fordringar 309 127 234 16
Summa kortfristiga fordringar 424 289 258 195
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 242 242 142 142
Summa kassa och bank 1 472 1 567 1 329 2 265
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 2 138 2 098 1 728 2 601
Summa tillgångar 2 413 2 373 1 733 2 611

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 14 14 14 14
Summa bundet eget kapital 114 114 114 114
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 1 730 1 211 1 037 1 173
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 406 878 407 1 084
Summa fritt eget kapital 2 136 2 089 1 444 2 257
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 2 250 2 203 1 558 2 371
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 162 170 174 240
Summa kortfristiga skulder 162 170 174 240
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 2 413 2 373 1 733 2 611

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 1 1 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 570 700 440 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 65 71 45 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 359 233 1 220
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 1 170,37 % 1 091,76 % 912,07 % 1 025,00 %
Soliditet (%) 93,24 % 92,84 % 89,90 % 90,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,71 % 50,20 % 36,39 % 59,05 %
Riskbuffert (%) 21,18 % 46,61 % 31,68 % 24,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 37,35 % 56,98 % 42,35 % 67,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 570 700 440 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!