Nyckeltal för Läkarhuset Hermelinen AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 59 204 52 909 44 714 42 964
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 30 0 88 39
Total omsättning 59 234 52 909 44 802 43 003
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 11 612 9 799 7 155 7 890
Övriga externa kostnader 28 254 25 337 22 448 16 755
Personalkostnader 16 763 14 793 15 020 15 319
Avskrivningar 762 756 932 979
Summa rörelsekostnader -57 391 -50 685 -45 555 -40 943
Rörelseresultat 1 843 2 174 -1 049 2 060
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 020 34 -200 1 124
Skatt 272 40 0 290
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 897 2 210 -1 022 2 068
Årets resultat 748 -5 -200 834
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 96 82 62 52
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 43 46 34 45
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 897 2 210 -1 022 2 068
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -877 -2 176 822 -944
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 331 1 736 2 098 3 202
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 931 878 268 302
Summa materiella anläggningstillgångar 2 262 2 614 2 366 3 504
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 387 1 816 1 816 1 716
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 5 5 5
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 392 1 821 1 821 1 721
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 6 654 4 435 4 188 5 225

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 916 879 1 001 1 009
Summa varulager 916 879 1 001 1 009
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 959 2 838 1 713 1 464
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 124 151 156 105
Övriga kortfristiga fordringar 1 888 2 842 1 828 1 756
Summa kortfristiga fordringar 5 971 5 831 3 697 3 325
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 66 66 66 66
Summa kassa och bank 709 481 22 1 547
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 7 662 7 257 4 786 5 947
Summa tillgångar 14 316 11 692 8 973 11 172

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 981 1 986 2 186 1 352
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 748 -5 -200 834
Summa fritt eget kapital 2 729 1 981 1 986 2 186
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 969 2 221 2 226 2 426
Summa obeskattade reserver 734 86 0 1 732
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 639 972 256 656
Summa långfristiga skulder 639 972 256 656
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 162 0
Leverantörsskulder 6 212 4 856 3 082 2 069
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 15 68
Övriga kortfristiga skulder 3 763 3 557 3 232 4 221
Summa kortfristiga skulder 9 975 8 413 6 491 6 358
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 14 316 11 692 8 973 11 172

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 24 21 26 25
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 4 650 4 650 4 650 4 650
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 650 4 650 4 650 4 650
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 162 0
Utdelning 2 000 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 66,97 % 75,03 % 57,29 % 76,63 %
Soliditet (%) 24,52 % 19,54 % 24,81 % 33,14 %
Avkastning på eget kapital (%) 54,05 % 96,74 % -45,91 % 55,85 %
Riskbuffert (%) 13,15 % 18,81 % -11,51 % 18,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,13 % 4,09 % -2,36 % 4,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för Läkarhuset Hermelinen AB

Information 2007-08 2001-08
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2007-08 2001-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 082 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 108 0
Total omsättning 21 190 0
Rörelsens kostnader 2007-08 2001-08
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 8 680 0
Personalkostnader 10 251 0
Avskrivningar 809 0
Summa rörelsekostnader -19 740 0
Rörelseresultat 1 430 0
Resultat 2007-08 2001-08
Resultat före skatt 1 068 0
Skatt 376 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 1 068 0
Årets resultat 693 0
Jämförelsestörande poster 2007-08 2001-08
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2007-08 2001-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 376 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2007-08 2001-08
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 068 0
Bokslutsdispositioner 2007-08 2001-08
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2007-08 2001-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2007-08 2001-08
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 683 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 683 0
Materiella anläggningstillgångar 2007-08 2001-08
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 2 242 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 242 0
Finansiella anläggningstillgångar 2007-08 2001-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 103 0
2007-08 2001-08
Summa anläggningstillgångar 4 027 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2007-08 2001-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 88 0
Summa varulager 88 0
Kortfristiga fordringar 2007-08 2001-08
Kundfordringar 1 123 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 420 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 541 0
Summa kortfristiga fordringar 8 084 0
Kassa och bank 2007-08 2001-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 0 0
2007-08 2001-08
Summa omsättningstillgångar 8 172 0
Summa tillgångar 12 199 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2007-08 2001-08
Aktiekapital 200 0
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 006 0
Summa bundet eget kapital 2 206 0
Fritt eget kapital 2007-08 2001-08
Balanserat resultat -261 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag -275 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 693 0
Summa fritt eget kapital 157 0
2007-08 2001-08
Summa eget kapital 2 363 0
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 764 0
Långfristiga skulder 2007-08 2001-08
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 993 0
Summa långfristiga skulder 993 0
Kortfristiga skulder 2007-08 2001-08
Skulder till kreditinstitut, korta 2 090 0
Leverantörsskulder 742 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 248 0
Summa kortfristiga skulder 8 080 0
2007-08 2001-08
Summa eget kapital och skulder 12 199 0

Noter

2007-08 2001-08
Antal anställda 17
Löner till styrelse & VD 1 118 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 6 065 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 3 068 0
2007-08 2001-08
Företagsinteckningar 3 150 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 3 150 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 500 0
Utnyttjad checkräkningskredit 1 715 0
Utdelning 0 0
2007-08 2001-08
Kassalikviditet (%) 100,05 % 0,00 %
Soliditet (%) 19,37 % 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 45,20 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 7,69 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,45 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 423 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!