Nyckeltal för Leg. Tandläkare Mikael Saksi Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 894 7 386 6 543 8 226
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 17 20 161 29
Total omsättning 6 911 7 406 6 704 8 255
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 88 13 0 120
Råvaror och förnödenheter 1 239 1 232 1 165 1 421
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 119 1 015 1 162 1 019
Personalkostnader 2 358 3 371 3 156 3 529
Avskrivningar 65 86 116 133
Summa rörelsekostnader -4 869 -5 717 -5 599 -6 222
Rörelseresultat 2 218 1 714 1 106 2 272
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 320 2 942 787 2 124
Skatt 806 393 150 219
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 894 2 390 979 2 468
Årets resultat 2 513 2 100 388 755
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 198 3 43 61
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 31 32 31 32
Övriga finansiella kostnader 491 0 138 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 894 2 390 979 2 468
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -450 -250 -1 150
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 426 552 -192 -344
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 322 123 184 300
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 322 123 184 300
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 422 223 284 400

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 120
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 120
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 96 22 47 118
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 525 1 500 1 730 1 711
Övriga kortfristiga fordringar 415 503 629 704
Summa kortfristiga fordringar 2 036 2 025 2 406 2 533
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 1 933 2 665 1 767 1 642
Summa kassa och bank 901 1 207 628 473
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 4 871 5 897 4 802 4 767
Summa tillgångar 5 292 6 121 5 085 5 167

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 307 1 557 1 169 414
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 513 2 100 388 755
Summa fritt eget kapital 3 820 3 657 1 557 1 169
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 940 3 777 1 677 1 289
Summa obeskattade reserver 0 1 426 1 978 1 786
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 321 243 170 195
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 160 160
Övriga kortfristiga skulder 1 031 675 1 100 1 736
Summa kortfristiga skulder 1 352 918 1 430 2 091
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 292 6 121 5 085 5 167

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 8 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 450 450 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 450 450 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 200 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 217,23 % 352,07 % 212,17 % 143,76 %
Soliditet (%) 74,45 % 78,88 % 61,65 % 50,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 48,07 % 49,50 % 31,23 % 94,73 %
Riskbuffert (%) 7,04 % 37,09 % 13,91 % 47,13 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,90 % 31,93 % 12,38 % 29,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!