Nyckeltal för Leg. Tandläkare Sven Bergqvist Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 708 5 426 5 304 5 974
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 66 0 0 0
Total omsättning 5 774 5 426 5 304 5 974
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 736 682 1 187 1 449
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 198 947 1 173 1 138
Personalkostnader 2 643 2 169 1 914 2 290
Avskrivningar 176 98 96 32
Summa rörelsekostnader -4 753 -3 896 -4 370 -4 909
Rörelseresultat 1 020 1 531 936 920
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 1 095 1 497 810 842
Skatt 242 317 182 194
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 991 1 517 914 912
Årets resultat 853 1 180 627 649
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 32 14 22 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 991 1 517 914 912
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 104 -20 -104 -70
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 691 447 546 600
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 181 181 180 181
Summa materiella anläggningstillgångar 872 628 726 781
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 872 628 726 781

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 87 163 56 0
Summa kortfristiga fordringar 87 163 56 0
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 636 1 863 1 850 1 496
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 2 723 2 027 1 905 1 496
Summa tillgångar 3 594 2 654 2 632 2 277

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 1 555 374 947 298
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 853 1 180 627 649
Summa fritt eget kapital 2 408 1 554 1 574 947
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 2 528 1 674 1 694 1 067
Summa obeskattade reserver 90 194 174 70
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 467 264 346 419
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 467 264 346 419
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 50 81 78 77
Leverantörsskulder 77 100 90 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 382 340 249 643
Summa kortfristiga skulder 509 521 417 722
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 3 594 2 654 2 632 2 277

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 200 200 200 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 574 384 510 600
Summa säkerheter 774 584 710 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 900 0 200 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 534,97 % 388,87 % 457,07 % 207,20 %
Soliditet (%) 72,19 % 68,46 % 69,23 % 49,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 38,20 % 83,49 % 50,16 % 81,53 %
Riskbuffert (%) 25,26 % 56,01 % 32,84 % 39,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,80 % 27,70 % 16,82 % 15,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!