Nyckeltal för Losttoys Scandinavia AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 412 84 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 3 0
Total omsättning 412 84 3 0
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 185 163 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 281 319 0 0
Personalkostnader 63 140 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -529 -622 0 0
Rörelseresultat -118 -538 3 0
Resultat 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -118 -538 3 0
Skatt 0 0 1 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -118 -538 3 0
Årets resultat 0 -538 2 0
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -118 -538 3 0
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 118 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 30 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 319 201 101 101
Övriga kortfristiga fordringar 466 44 9 11
Summa kortfristiga fordringar 785 275 110 112
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 2 0 0
2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 790 277 110 112
Summa tillgångar 790 277 110 112

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 2 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 538 0 0
Årets resultat 0 -538 2 0
Summa fritt eget kapital 2 2 2 0
2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 102 102 102 100
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 353 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 353 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 219 149 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 116 26 8 12
Summa kortfristiga skulder 335 175 8 12
2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 790 277 110 112

Noter

2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 236,12 % 158,29 % 1 375,00 % 933,33 %
Soliditet (%) 12,91 % 36,82 % 92,73 % 89,29 %
Avkastning på eget kapital (%) -115,69 % -527,45 % 2,94 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -14,94 % -194,22 % 2,73 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -28,64 % -640,48 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!