Nyckeltal för Mäklarhuset Real Estate Sweden AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 31 383 33 813 29 186 29 344
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 42 155 65 112
Total omsättning 31 425 33 968 29 251 29 456
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 307 17 120 14 610 15 153
Personalkostnader 15 309 14 411 14 172 14 342
Avskrivningar 7 7 7 7
Summa rörelsekostnader -33 623 -31 538 -28 789 -29 502
Rörelseresultat -2 197 2 430 462 -46
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -2 187 2 731 513 106
Skatt 0 597 86 70
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 191 2 729 511 106
Årets resultat -2 187 2 134 122 36
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 191 2 729 511 106
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 -304 -1
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 2 2 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 4 11 18 24
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 11 18 24
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 7 228 7 189 6 774 7 724
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 228 7 189 6 774 7 724
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 7 233 7 200 6 792 7 748

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 551 3 734 2 605 3 047
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 328 1 285 201 74
Övriga kortfristiga fordringar 814 694 1 176 772
Summa kortfristiga fordringar 4 693 5 713 3 982 3 893
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 922 3 674 1 954 1 087
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 6 615 9 386 5 936 4 980
Summa tillgångar 13 847 16 587 12 728 12 729

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 8 797 6 663 6 541 6 505
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 187 2 134 122 36
Summa fritt eget kapital 6 610 8 797 6 663 6 541
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 730 8 917 6 783 6 661
Summa obeskattade reserver 0 4 6 8
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 104 104 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 104 104 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 039 961 1 147 1 724
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 104 104
Övriga kortfristiga skulder 4 974 6 600 4 687 4 232
Summa kortfristiga skulder 7 013 7 561 5 938 6 060
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 13 847 16 587 12 728 12 729

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 12 11 11 13
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 39 0 0 0
Summa säkerheter 39 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 94,32 % 124,15 % 99,97 % 82,18 %
Soliditet (%) 48,60 % 53,78 % 53,33 % 52,38 %
Avkastning på eget kapital (%) -32,56 % 30,59 % 7,53 % 1,59 %
Riskbuffert (%) -15,82 % 16,45 % 4,00 % 0,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -6,98 % 8,07 % 1,74 % 0,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!