Nyckeltal för Mälaröarnas Hemtjänst AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 28 692 24 685 23 632 20 765
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 072 1 832 763 168
Total omsättning 30 764 26 517 24 395 20 933
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 169 4 477 3 793 3 436
Personalkostnader 25 423 20 879 19 780 15 339
Avskrivningar 68 29 58 58
Summa rörelsekostnader -30 660 -25 385 -23 631 -18 833
Rörelseresultat 103 1 132 744 2 099
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 86 1 061 660 2 023
Skatt 28 26 12 94
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 86 1 061 660 2 023
Årets resultat 58 35 -2 278
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 23 71 84 76
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 86 1 061 660 2 023
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 -1 000 -650 -1 650
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 240 150 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 240 150 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 5 464 5 510
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 45 93 28 94
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 45 93 5 492 5 604
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 285 243 5 492 5 604

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 2 490 3 149 2 361 3 304
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 632 227 477 235
Övriga kortfristiga fordringar 196 5 615 231 290
Summa kortfristiga fordringar 3 318 8 991 3 069 3 829
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 407 1 241 2 142 1 003
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 4 725 10 232 5 211 4 832
Summa tillgångar 5 010 10 475 10 703 10 437

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 1 152 4 117 4 119 3 841
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 58 35 -2 278
Summa fritt eget kapital 1 210 4 152 4 117 4 119
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 1 260 4 202 4 167 4 169
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 3 156 3 355
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 3 156 3 355
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 3 156 70 70
Leverantörsskulder 477 232 424 250
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 35 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 273 2 850 2 885 2 593
Summa kortfristiga skulder 3 750 6 273 3 379 2 913
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 5 010 10 475 10 703 10 437

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 60 51 47 41
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 1 000 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 3 500 3 500 3 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 4 000 4 000 4 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 129
Utdelning 0 3 000 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 126,00 % 163,11 % 154,22 % 165,88 %
Soliditet (%) 25,15 % 40,11 % 38,93 % 39,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,83 % 25,25 % 15,84 % 48,52 %
Riskbuffert (%) 1,56 % 9,67 % 5,67 % 18,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,22 % 4,01 % 2,44 % 9,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!