Nyckeltal för Månsson & Sunvén Bilförmedling Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 941 2 990 3 160 3 667
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 79 0 12 0
Total omsättning 3 020 2 990 3 172 3 667
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 112 1 930 1 945 2 266
Personalkostnader 1 657 1 977 1 665 1 712
Avskrivningar 7 7 7 6
Summa rörelsekostnader -3 776 -3 914 -3 617 -3 984
Rörelseresultat -757 -924 -445 -318
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 1 555 53 243 99
Skatt 327 18 60 33
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 021 45 121 58
Årets resultat 1 229 34 183 67
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 797 975 579 376
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 19 7 12 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 021 45 121 58
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -466 8 122 41
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 14 21 27
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 14 21 27
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 1 659 972 695
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 200 2 859 2 172 1 895
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 4 207 2 873 2 193 1 922

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 10 23 16 9
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 296 5 297 5 236 5 636
Övriga kortfristiga fordringar 105 120 120 148
Summa kortfristiga fordringar 2 411 5 440 5 372 5 793
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 014 49 314 54
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 5 425 5 490 5 687 5 847
Summa tillgångar 9 632 8 363 7 879 7 769

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 2 451 3 416 3 234 3 167
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 229 34 183 67
Summa fritt eget kapital 3 680 3 450 3 417 3 234
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 3 800 3 570 3 537 3 354
Summa obeskattade reserver 978 512 520 642
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 69 326 66 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 69 326 66 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 157 122 109 130
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 449 3 175 2 675 2 393
Övriga kortfristiga skulder 1 180 657 973 1 250
Summa kortfristiga skulder 4 786 3 954 3 757 3 773
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 9 632 8 363 7 879 7 769

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 14 150 14 750 15 300 15 650
Summa ansvarsförbindelser 14 150 14 750 15 300 15 650
Beviljad checkräkningskredit 500 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 69 326 66 0
Utdelning 1 000 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 113,35 % 138,82 % 151,34 % 154,97 %
Soliditet (%) 46,94 % 47,20 % 49,76 % 49,26 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,70 % 1,14 % 3,09 % 1,52 %
Riskbuffert (%) 20,81 % 0,46 % 1,38 % 0,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 68,07 % 1,27 % 3,45 % 1,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!