Nyckeltal för Möllerströms Läkartjänst Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 315 0 1 205
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 145 0 182 222
Total omsättning 145 315 182 1 427
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 375 412 421 629
Personalkostnader 262 383 811 914
Avskrivningar 0 0 30 30
Summa rörelsekostnader -637 -795 -1 262 -1 573
Rörelseresultat -492 -480 -1 079 -145
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 463 520 -1 080 701
Skatt 28 2 0 102
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 508 520 -1 080 854
Årets resultat 1 105 1 007 -12 1 349
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 000 1 000 0 1 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 508 520 -1 080 854
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 670 490 1 068 750
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -45 0 0 -153
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 216 216 305 335
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 216 216 305 335
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 000 1 000 0 1 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 000 2 000 2 000 2 000
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 2 216 2 216 2 305 2 335

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 107 182 179 63
Summa kortfristiga fordringar 107 182 179 63
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 386 820 223 272
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 494 1 002 402 335
Summa tillgångar 2 710 3 218 2 707 2 670

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 611 604 1 615 266
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 105 1 007 -12 1 349
Summa fritt eget kapital 1 716 1 611 1 603 1 615
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 1 836 1 731 1 723 1 735
Summa obeskattade reserver 387 342 342 342
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 52 60 47 55
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 365 1 045 545 359
Övriga kortfristiga skulder 70 40 50 179
Summa kortfristiga skulder 487 1 145 642 593
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 2 710 3 218 2 707 2 670

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 1 000 1 000 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 101,23 % 87,51 % 62,62 % 56,49 %
Soliditet (%) 78,27 % 61,62 % 72,96 % 74,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 23,95 % 26,22 % -54,68 % 42,98 %
Riskbuffert (%) 18,75 % 16,16 % -39,90 % 31,88 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 165,08 % 0,00 % 70,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!