Nyckeltal för M.P. Jonssons Måleri i Nässjö AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 171 6 291 9 882 10 716
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 23 70 0 11
Total omsättning 7 194 6 361 9 882 10 727
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -91 -21 -219 -27
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 592 965 1 803 1 715
Övriga externa kostnader 952 1 037 1 326 1 303
Personalkostnader 4 093 4 096 6 236 7 649
Avskrivningar 12 25 30 55
Summa rörelsekostnader -6 558 -6 102 -9 176 -10 695
Rörelseresultat 455 218 267 -23
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 445 178 266 54
Skatt 92 31 52 15
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 455 218 266 -25
Årets resultat 354 113 185 39
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 455 218 266 -25
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -34 -30 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -10 -40 0 79
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 28 40 25 55
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 40 25 55
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 28 40 25 55

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 17 30 126 1 570
Övrigt varulager 375 340 335 286
Summa varulager 392 370 461 1 856
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 671 989 845 789
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 289 393 279 272
Övriga kortfristiga fordringar 378 202 154 327
Summa kortfristiga fordringar 1 338 1 584 1 278 1 388
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 747 995 1 589 1 383
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 476 2 950 3 328 4 628
Summa tillgångar 3 504 2 990 3 353 4 682

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 224 1 111 927 888
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 354 113 185 39
Summa fritt eget kapital 1 578 1 224 1 112 927
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 698 1 344 1 232 1 047
Summa obeskattade reserver 28 40 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 736 714 680 650
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 736 714 680 650
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 143 75 74 22
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 899 816 1 368 2 964
Summa kortfristiga skulder 1 042 891 1 442 2 986
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 504 2 990 3 353 4 682

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 7 11 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 092 2 981 4 764 5 464
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 991 1 110 1 549 2 129
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 300 300 300 300
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 296,07 % 289,45 % 198,82 % 92,80 %
Soliditet (%) 49,05 % 45,94 % 36,74 % 22,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,47 % 15,87 % 21,59 % -2,39 %
Riskbuffert (%) 12,99 % 7,29 % 7,92 % -0,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,35 % 3,47 % 2,68 % -0,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 442 426 433 390
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!