Nyckeltal för MH Stockholms Innerstad & Lidingö Fastighetsmäkleri AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 16 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 027 1 675 1 383 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 027 1 675 1 383 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 571 952 1 002 8
Personalkostnader 837 912 915 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 408 -1 864 -1 917 -8
Rörelseresultat -381 -190 -534 -8
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Resultat före skatt -381 -190 -534 -8
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -381 -190 -534 -8
Årets resultat -381 -190 -534 -8
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -381 -190 -534 -8
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 1 1 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 342 2 692 692 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Summa anläggningstillgångar 4 342 2 692 692 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Kundfordringar 0 64 412 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 570 1 800 1 900 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 63 1 500 0
Summa kortfristiga fordringar 570 1 927 3 812 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 54 297 683 40
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Summa omsättningstillgångar 624 2 224 4 494 40
Summa tillgångar 4 967 4 916 5 187 40

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Aktiekapital 100 100 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Balanserat resultat 4 768 4 958 -8 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 5 500 0
Årets resultat -381 -190 -534 -8
Summa fritt eget kapital 4 387 4 768 4 958 -8
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Summa eget kapital 4 487 4 868 5 008 42
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 9 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 6 6 0
Övriga kortfristiga skulder 471 33 173 -2
Summa kortfristiga skulder 480 48 179 -2
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Summa eget kapital och skulder 4 967 4 916 5 187 40

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Kassalikviditet (%) 130,00 % 4 633,33 % 2 511,17 % -2 000,00 %
Soliditet (%) 90,34 % 99,02 % 96,55 % 105,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -8,49 % -3,90 % -10,66 % -19,05 %
Riskbuffert (%) -7,67 % -3,86 % -10,29 % -20,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -37,10 % -11,34 % -38,61 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!