Nyckeltal för MWL Holding AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 240 966 1 072 1 857
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 87 0 17 0
Total omsättning 327 966 1 089 1 857
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 248 235 152 73
Personalkostnader 760 712 1 141 924
Avskrivningar 55 109 59 0
Summa rörelsekostnader -1 063 -1 056 -1 352 -997
Rörelseresultat -736 -90 -263 860
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 666 3 835 3 092 2 136
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 666 3 835 3 092 2 136
Årets resultat 666 3 835 3 092 2 136
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 361 3 737 3 592 1 382
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 91 15 16
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 252 403
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 666 3 835 3 092 2 136
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 50 378 488 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 50 378 488 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 361 3 737 3 592 1 382
Fordringar på koncern- och intresseföretag 918 918 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 989 915 882 1 225
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 334 17 195 17 427 21 991
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 16 384 17 573 17 914 21 991

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 3 36 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 13 19 822
Övriga kortfristiga fordringar 83 102 216 37
Summa kortfristiga fordringar 86 151 235 859
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 846 919 1 118 2 766
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 932 1 070 1 354 3 625
Summa tillgångar 17 316 18 642 19 268 25 616

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 300 300 300 300
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 15 259 13 923 14 081 14 146
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 666 3 835 3 092 2 136
Summa fritt eget kapital 15 925 17 758 17 173 16 282
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 16 225 18 058 17 473 16 582
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 2 350
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 1 458 2 479
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 1 458 4 829
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 2 300
Leverantörsskulder 53 9 4 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 038 575 332 1 906
Summa kortfristiga skulder 1 091 584 336 4 206
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 17 316 18 642 19 268 25 616

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 14 091
Summa säkerheter 0 0 0 14 091
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 200
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 200
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 500 2 500 2 500 2 200
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 85,43 % 183,22 % 402,68 % 86,19 %
Soliditet (%) 93,70 % 96,87 % 90,68 % 64,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,10 % 21,24 % 17,70 % 12,88 %
Riskbuffert (%) 3,76 % 20,57 % 3,31 % 5,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 277,08 % 397,00 % 264,93 % 93,32 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!