Nyckeltal för Macorena Hemtjänst AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 35 913 37 850 32 167 26 427
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 643 1 336 1 317 1 819
Total omsättning 36 556 39 186 33 484 28 246
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 506 470 527 1 433
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 131 2 365 2 299 1 755
Personalkostnader 30 133 33 122 29 506 22 603
Avskrivningar 146 103 67 111
Summa rörelsekostnader -33 916 -36 060 -32 399 -25 902
Rörelseresultat 2 641 3 126 1 086 2 343
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 632 3 106 1 078 2 339
Skatt 554 662 231 525
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 632 3 106 1 078 2 339
Årets resultat 2 078 2 444 847 1 814
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 12 20 8 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 632 3 106 1 078 2 339
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 284 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 284 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 225 355 315 477
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 225 355 315 477
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 63 63 55 55
Summa finansiella anläggningstillgångar 63 63 55 55
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 572 418 370 532

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 316 555 35 66
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 255 3 317 3 127 2 700
Summa kortfristiga fordringar 3 571 3 872 3 162 2 766
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 059 3 019 1 251 1 555
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 6 631 6 891 4 413 4 321
Summa tillgångar 7 203 7 309 4 783 4 853

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 21 77 130 115
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 078 2 444 847 1 814
Summa fritt eget kapital 2 099 2 521 977 1 929
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 199 2 621 1 077 2 029
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 140 72 59
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 140 72 59
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 67 0 0 0
Leverantörsskulder 216 147 105 120
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 721 4 401 3 529 2 644
Summa kortfristiga skulder 5 004 4 548 3 634 2 764
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 203 7 309 4 783 4 853

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 78 84 75 58
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 214 168 142 477
Summa säkerheter 714 668 642 977
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 2 500 900 1 800
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 132,49 % 151,52 % 121,44 % 156,33 %
Soliditet (%) 30,53 % 35,86 % 22,52 % 41,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 119,69 % 118,50 % 100,09 % 115,28 %
Riskbuffert (%) 36,47 % 42,34 % 22,49 % 48,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,30 % 8,15 % 3,33 % 8,84 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!