Nyckeltal för Malins Hemtjänst i Nynäshamn AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 768 14 009 14 164 12 717
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 659 138 146 0
Total omsättning 19 427 14 147 14 310 12 717
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 234 2 954 2 870 2 057
Personalkostnader 14 230 10 052 10 402 10 104
Avskrivningar 70 52 21 58
Summa rörelsekostnader -18 534 -13 058 -13 293 -12 219
Rörelseresultat 893 1 089 1 016 488
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 883 1 089 1 016 488
Skatt 170 235 216 82
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 883 1 089 1 016 488
Årets resultat 713 0 749 279
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 883 1 089 1 016 488
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 -51 -127
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 2 180 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 180 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 993 260 53 74
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 993 260 53 74
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 670 600 480 360
Summa finansiella anläggningstillgångar 670 600 480 360
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 843 860 533 434

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 5 715 1 140 1 162 2 157
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 232 98 98 21
Övriga kortfristiga fordringar 438 430 496 562
Summa kortfristiga fordringar 6 385 1 668 1 756 2 740
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 56 2 656 2 676 966
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 6 441 4 324 4 432 3 706
Summa tillgångar 10 284 5 184 4 965 4 141

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 878 1 827 1 078 799
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 713 851 749 279
Summa fritt eget kapital 2 591 2 678 1 827 1 078
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 641 2 728 1 877 1 128
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 972 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 972 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 950 0 0 0
Leverantörsskulder 900 264 204 175
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 456 763 1 260 1 270
Övriga kortfristiga skulder 3 365 1 429 1 624 1 568
Summa kortfristiga skulder 6 671 2 456 3 088 3 013
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 284 5 184 4 965 4 141

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 16 16 16 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 3 300 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 300 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 200 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 950 0 0 0
Utdelning 0 800 800 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 96,55 % 176,06 % 143,52 % 123,00 %
Soliditet (%) 25,68 % 52,62 % 37,80 % 27,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 33,43 % 39,92 % 54,13 % 43,26 %
Riskbuffert (%) 8,56 % 20,99 % 20,46 % 11,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,66 % 7,77 % 7,17 % 3,84 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!