Nyckeltal för Mattssons Servicebutik AB

Information 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 323 3 232 3 255 3 006
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 65 67 59 55
Total omsättning 3 388 3 299 3 314 3 061
Rörelsens kostnader 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 629 2 475 2 695 2 315
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 408 372 333 403
Personalkostnader 152 128 98 46
Avskrivningar 10 30 25 22
Summa rörelsekostnader -3 199 -3 005 -3 151 -2 786
Rörelseresultat 189 290 163 274
Resultat 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat före skatt 168 276 147 250
Skatt 35 57 31 34
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 168 276 147 250
Årets resultat 133 219 115 216
Jämförelsestörande poster 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 21 14 16 24
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 168 276 147 250
Bokslutsdispositioner 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 24 34 69 50
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 24 34 69 50
Finansiella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 3 6 6
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 3 6 6
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa anläggningstillgångar 27 37 75 56

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 235 1 031 940 925
Summa varulager 1 235 1 031 940 925
Kortfristiga fordringar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Kundfordringar 154 53 71 121
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 80 159 109 77
Summa kortfristiga fordringar 234 212 180 198
Kassa och bank 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 169 4 21 9
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa omsättningstillgångar 1 638 1 247 1 142 1 132
Summa tillgångar 1 665 1 284 1 217 1 188

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Balanserat resultat 621 401 286 70
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 133 219 115 216
Summa fritt eget kapital 754 620 401 286
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa eget kapital 804 670 451 336
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 220 43 162 286
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 6 82 184
Summa långfristiga skulder 222 49 244 470
Kortfristiga skulder 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 580 448 487 330
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 60 116 35 52
Summa kortfristiga skulder 640 564 522 382
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa eget kapital och skulder 1 665 1 284 1 217 1 188

Noter

2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Företagsinteckningar 600 600 600 600
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 79 184
Summa säkerheter 600 600 679 784
Villkorat aktieägartillskott 100 100 100 100
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 100 100 100 100
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 43 83 127
Utdelning 0 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Kassalikviditet (%) 62,97 % 38,30 % 38,51 % 54,19 %
Soliditet (%) 48,29 % 52,18 % 37,06 % 28,28 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,90 % 41,19 % 32,59 % 74,40 %
Riskbuffert (%) 8,92 % 20,30 % 11,30 % 20,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,42 % 8,11 % 4,02 % 7,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!