Nyckeltal för Mikael Månsson Tandläkare Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 2 6 1 518
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 2 6 1 518
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 298 241 282 269
Personalkostnader 110 170 198 368
Avskrivningar 58 58 58 58
Summa rörelsekostnader -466 -469 -538 -695
Rörelseresultat -465 -466 -532 823
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 731 1 179 894 947
Skatt 155 257 198 186
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 971 1 179 894 947
Årets resultat 576 922 697 762
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 441 1 656 1 436 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 12 10 12
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 971 1 179 894 947
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -240 0 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 191 249 306 364
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 191 249 306 364
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 441 1 656 1 436 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 191 249 306 364

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 247 0 0
Summa varulager 0 247 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 0 0 0 283
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 152 0 112 1
Summa kortfristiga fordringar 152 0 112 284
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 612 765 696 555
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 764 1 012 808 838
Summa tillgångar 956 1 261 1 114 1 202

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 1 9 2 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 576 922 697 762
Summa fritt eget kapital 577 931 699 763
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 697 1 051 819 883
Summa obeskattade reserver 240 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 6 60 113
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 6 60 113
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 54 52 50
Leverantörsskulder 8 3 0 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 148 183 151
Summa kortfristiga skulder 19 205 235 207
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 956 1 261 1 114 1 202

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 650 650 650 650
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 241 298 356
Summa säkerheter 650 891 948 1 006
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 100 100 0 100
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 356 930 690 760
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 4 021,05 % 373,17 % 343,83 % 405,31 %
Soliditet (%) 91,41 % 83,35 % 73,52 % 73,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 111,11 % 112,18 % 109,16 % 107,25 %
Riskbuffert (%) 94,89 % 88,76 % 77,76 % 76,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 58 350,00 % 14 733,33 % 61,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!