Nyckeltal för Motorit AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 243 238 218 840 211 322 204 749
Övriga rörelseintäkter 1 408 663 518 853
Total omsättning 244 646 219 503 211 840 205 602
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 625 623 1 993 2 600
Kostnad sålda varor 221 869 203 751 197 210 185 468
Rörelseresultat -1 798 -553 1 558 3 682
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 882 -860 -2 442 8 694
Skatt 0 50 27 59
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 033 -676 1 230 3 097
Årets resultat 789 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster -1 744 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 3 0 0
Externa ränteintäkter 9 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 210 107 321 564
Externa räntekostnader 34 19 6 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 033 -676 1 230 3 097
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -93 910 2 469 -8 635
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 915 -184 -3 672 5 597
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 15 672
Patent, licenser mm 39 787 38 874 30 177 36 932
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 715 3 790 10 645 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 40 502 42 664 40 822 52 604
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 219 6 783 3 097 5 828
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 219 6 783 3 097 5 828
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 45 721 49 447 43 919 58 432

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 3 582 479 486 1 665
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 17 151 23 512 14 688 2 816
Övriga kortfristiga fordringar 15 786 14 973 11 092 11 106
Summa kortfristiga fordringar 36 519 38 964 26 266 15 587
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 36 519 38 964 26 266 15 587
Summa tillgångar 82 240 88 411 70 185 74 019

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 16 000 16 000 16 000 16 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 913 6 988 13 843 18 870
Summa bundet eget kapital 19 913 22 988 29 843 34 870
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 14 301 11 226 4 371 -656
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 789 0 0 0
Summa fritt eget kapital 15 090 11 226 4 371 -656
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 35 003 34 214 34 214 34 214
Summa obeskattade reserver 941 3 856 3 672 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 27 337 33 237 17 322 16 038
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 702 144 1 507 10 218
Övriga kortfristiga skulder 18 257 16 960 13 470 13 549
Summa kortfristiga skulder 46 296 50 341 32 299 39 805
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 82 240 88 411 70 185 74 019

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 62 57 46 40
Löner till styrelse & VD 1 980 1 549 1 467 1 435
Varav tantiem till styrelse & VD 252 245 630 630
Löner till övriga anställda 37 780 33 436 26 963 22 279
Varav resultatlön till övriga anställda 626 985 471 364
Sociala kostnader 19 432 18 108 13 536 12 570
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 78,88 % 77,40 % 81,32 % 39,16 %
Soliditet (%) 43,41 % 41,91 % 52,60 % 46,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,70 % -1,82 % 3,33 % 9,05 %
Riskbuffert (%) -2,70 % -0,87 % 1,24 % 3,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,94 % -0,37 % 0,43 % 1,23 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 641 614 618 593
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!