Nyckeltal för Nifty Moments AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 09

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 924 4 239
Aktiverat arbete för egen räkning 1 830 0
Övriga rörelseintäkter 1 358 830
Total omsättning 8 112 5 069
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 46 0
Handelsvaror 0 1 357
Övriga externa kostnader 18 646 7 550
Personalkostnader 813 208
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -19 505 -9 115
Rörelseresultat -11 953 -4 062
Resultat 2022-12 2021-12
Resultat före skatt -11 930 -4 063
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -11 930 -4 063
Årets resultat -11 930 -4 063
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 1
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -11 930 -4 063
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 1 830 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 263 727
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 093 727
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 2 093 727

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 956 1 363
Summa varulager 956 1 363
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12
Kundfordringar 322 206
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 585 675
Övriga kortfristiga fordringar 478 5 910
Summa kortfristiga fordringar 1 385 6 791
Kassa och bank 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 268 9 400
2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 2 609 17 554
Summa tillgångar 4 702 18 281

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12
Aktiekapital 28 26
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 13 100 7 102
Summa bundet eget kapital 13 128 7 128
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 796 3 933
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 925
Årets resultat -11 930 -4 063
Summa fritt eget kapital -11 134 795
2022-12 2021-12
Summa eget kapital 1 994 7 923
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 588 2 004
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 804 3 620
Övriga kortfristiga skulder 316 4 734
Summa kortfristiga skulder 2 708 10 358
2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 4 702 18 281

Noter

2022-12 2021-12
Antal anställda 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 61,04 % 156,31 %
Soliditet (%) 42,41 % 43,34 %
Avkastning på eget kapital (%) -598,29 % -51,28 %
Riskbuffert (%) -253,72 % -22,23 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -242,28 % -95,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord