Koncernredovisning för Norce Group AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 122 776 117 009 87 588 85 771
Aktiverat arbete för egen räkning 14 208 13 860 8 055 0
Övriga rörelseintäkter 179 28 1 655 823
Total omsättning 137 163 130 897 97 298 86 594
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 78 864 72 111 31 249 32 118
Personalkostnader 63 194 60 831 40 777 40 823
Avskrivningar 30 200 24 518 15 261 15 678
Summa rörelsekostnader -172 258 -157 460 -87 287 -88 619
Rörelseresultat -35 095 -26 795 10 011 -2 025
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -35 632 -27 096 9 606 -2 436
Skatt 448 976 5 230 2 659
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -35 632 -27 096 9 606 -2 436
Årets resultat -36 080 -28 072 4 376 -5 095
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 59 37 85
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 705 312 416 466
Övriga finansiella kostnader 0 48 26 30
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -35 632 -27 096 9 606 -2 436
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 34 126 25 608 7 947 0
Patent, licenser mm 290 0 0 2 353
Goodwill 127 821 151 254 79 724 94 062
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 914 1 540 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 162 237 177 776 89 211 96 415
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 387 1 815 170 172
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 387 1 815 170 172
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 488 469 34 42
Summa finansiella anläggningstillgångar 488 469 34 42
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 164 112 180 060 89 415 96 629

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 14 583 15 452 9 724 9 721
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 630 6 958 8 044 7 611
Summa kortfristiga fordringar 21 213 22 410 17 768 17 332
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 640 14 365 20 860 6 609
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 28 853 36 775 38 628 23 941
Summa tillgångar 192 965 216 835 128 043 120 570

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 553 553 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 224 630 224 630 111 725 111 725
Summa bundet eget kapital 225 183 225 183 111 775 111 775
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -52 303 -24 275 -28 712 -23 334
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -36 080 -28 072 4 376 -5 095
Summa fritt eget kapital -88 383 -52 347 -24 336 -28 429
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 136 800 172 836 87 439 83 346
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 15 000 973 3 333 7 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 139
Summa långfristiga skulder 15 000 973 3 333 7 639
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 7 925 5 277 6 667 5 000
Leverantörsskulder 5 938 7 712 6 135 4 979
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 27 302 30 037 24 469 19 606
Summa kortfristiga skulder 41 165 43 026 37 271 29 585
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 192 965 216 835 128 043 120 570

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 74 69 51 53
Löner till styrelse & VD 2 091 2 743 2 471 1 719
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 41 484 38 236 25 797 25 702
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 18 349 16 982 11 044 12 073
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 30 000 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 96 624 105 836 107 846
Summa säkerheter 30 000 96 624 105 836 107 846
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 15 000 4 285 4 285 4 285
Utnyttjad checkräkningskredit 7 925 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 70,09 % 85,47 % 103,64 % 80,92 %
Soliditet (%) 70,89 % 79,71 % 68,29 % 69,13 %
Avkastning på eget kapital (%) -26,05 % -15,68 % 10,99 % -2,92 %
Riskbuffert (%) -19,36 % -13,15 % 6,76 % -2,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -29,60 % -23,46 % 10,46 % -3,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 589 594 554 517
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 388 2 425 5 076 4 172
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 53 95
Total omsättning 3 388 2 425 5 129 4 267
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 285 2 626 193 46
Personalkostnader 3 758 3 192 4 760 3 860
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -4 043 -5 818 -4 953 -3 906
Rörelseresultat -655 -3 398 176 361
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -692 -3 582 -160 -61
Skatt 0 0 -34 757
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -692 -3 582 -160 -61
Årets resultat -692 -3 582 -126 2 682
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 37 184 336 422
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -692 -3 582 -160 -61
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 3 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 34 34 34 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 237 519 237 519 136 759 136 725
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 237 519 237 519 136 759 136 725

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 130 289 249 250
Summa kortfristiga fordringar 130 289 249 250
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 140 1 919 111 123
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 270 2 208 360 373
Summa tillgångar 237 789 239 727 137 119 137 098

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 553 553 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 553 553 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 228 570 232 152 119 501 116 819
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -692 -3 582 -126 2 682
Summa fritt eget kapital 227 878 228 570 119 375 119 501
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 228 431 229 123 119 425 119 551
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 3 333 7 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 3 333 7 500
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 3 333 6 667 5 000
Leverantörsskulder 28 19 166 75
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 523 4 480 5 589 3 506
Övriga kortfristiga skulder 807 2 772 1 939 1 466
Summa kortfristiga skulder 9 358 10 604 14 361 10 047
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 237 789 239 727 137 119 137 098

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 1 2 2
Löner till styrelse & VD 1 641 2 101 2 146 1 390
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 697 0 834 942
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 355 1 078 1 769 1 506
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 136 725 136 725 136 725
Summa säkerheter 0 136 725 136 725 136 725
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 2,89 % 20,82 % 2,51 % 3,71 %
Soliditet (%) 96,06 % 95,58 % 87,10 % 87,20 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,30 % -1,56 % -0,13 % -0,05 %
Riskbuffert (%) -0,67 % -3,15 % -1,77 % -2,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -21,52 % -155,30 % -9,77 % -11,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 169 2 101 1 490 1 166
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord