Nyckeltal för Norra Halland Tidnings AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 056 20 498 19 202 20 235
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 827 9 960 9 729 7 276
Total omsättning 30 883 30 458 28 931 27 511
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 17 092 16 791 15 773 15 852
Personalkostnader 13 326 13 168 11 379 12 121
Avskrivningar 43 43 43 47
Summa rörelsekostnader -30 461 -30 002 -27 195 -28 020
Rörelseresultat 422 455 1 736 -508
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 331 527 1 262 50
Skatt 50 96 280 46
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 451 612 1 698 -485
Årets resultat 116 131 982 5
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 32 14 8 26
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 1 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 45 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 451 612 1 698 -485
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -165 -300 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -120 -85 -436 535
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 31 74 117 160
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 31 74 117 160
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 160 2 460 2 575 2 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 160 2 460 2 575 2 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 191 2 534 2 692 2 660

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 073 1 425 1 504 1 578
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 669 531 509 345
Summa kortfristiga fordringar 1 742 1 956 2 013 1 923
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 2 500
Summa kassa och bank 6 414 8 998 7 438 2 340
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 8 156 10 955 9 451 6 763
Summa tillgångar 13 347 13 489 12 143 9 423

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 886 2 754 1 772 1 768
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 116 131 982 5
Summa fritt eget kapital 3 002 2 885 2 754 1 773
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 122 3 005 2 874 1 893
Summa obeskattade reserver 1 671 1 551 1 466 1 030
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 327 1 490 1 337 526
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 465 300 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 762 7 142 6 466 5 975
Summa kortfristiga skulder 8 554 8 932 7 803 6 501
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 13 347 13 489 12 143 9 423

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 20 20 19 19
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 95,35 % 122,64 % 121,12 % 65,57 %
Soliditet (%) 32,62 % 30,75 % 32,57 % 28,15 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,36 % 14,75 % 42,94 % -18,29 %
Riskbuffert (%) 3,36 % 4,53 % 13,80 % -5,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,12 % 2,98 % 8,60 % -2,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord