Nyckeltal för Nya Kötthallen i Töcksfors AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 149 5 484 5 685 4 763
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 206 72 211 518
Total omsättning 8 355 5 556 5 896 5 281
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 6 933 5 009 5 071 4 286
Övriga externa kostnader 1 269 995 1 502 1 818
Personalkostnader 334 132 171 442
Avskrivningar 80 96 101 477
Summa rörelsekostnader -8 616 -6 232 -6 845 -7 023
Rörelseresultat -262 -677 -950 -1 742
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -301 -701 -996 -1 785
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -301 -701 -996 -1 785
Årets resultat -301 -606 104 -985
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 39 24 46 44
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -301 -701 -996 -1 785
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 95 1 100 800
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 372 422 489 150
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 372 422 489 150
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 372 422 489 150

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 970 733 811 921
Summa varulager 970 733 811 921
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 279 174 22 55
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 15 102 98 153
Summa kortfristiga fordringar 294 276 120 208
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 542 521 272 419
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 806 1 529 1 202 1 549
Summa tillgångar 2 177 1 951 1 691 1 699

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 27 178 74 59
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 350 455 0 1 000
Årets resultat -301 -606 104 -985
Summa fritt eget kapital 76 27 178 74
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 126 77 228 124
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 732 710 690 670
Summa långfristiga skulder 732 710 690 670
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 509 274 42 94
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 801 0 711 708
Övriga kortfristiga skulder 9 891 20 103
Summa kortfristiga skulder 1 319 1 165 773 905
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 177 1 951 1 691 1 699

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 63,38 % 68,41 % 50,71 % 69,28 %
Soliditet (%) 5,79 % 3,95 % 13,48 % 7,30 %
Avkastning på eget kapital (%) -238,89 % -910,39 % -436,84 % -1 439,52 %
Riskbuffert (%) -13,94 % -35,98 % -59,32 % -105,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,17 % -13,22 % -18,33 % -38,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!