Nyckeltal för Nybrokliniken AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 24 574 22 566 19 678 19 533
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 13 0 0
Total omsättning 24 574 22 579 19 678 19 533
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 602 3 733 6 159 5 375
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 467 8 392 6 985 6 185
Personalkostnader 192 50 129 97
Avskrivningar 524 516 651 719
Summa rörelsekostnader -13 785 -12 691 -13 924 -12 376
Rörelseresultat 10 789 9 887 5 754 7 156
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 10 779 9 848 5 708 7 108
Skatt 2 234 2 040 1 231 1 533
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 779 9 848 5 708 7 108
Årets resultat 8 544 7 808 4 477 5 575
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 17 39 46 48
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 779 9 848 5 708 7 108
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 77
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 78
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 155
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 1 935 0 2 524
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 341 535 0 677
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 641 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 982 2 470 0 3 201
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 2 767 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 2 767 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 982 2 470 2 767 3 355

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 51 38 40 33
Summa varulager 51 38 40 33
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 410 341 482 358
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 077 1 076 1 065 975
Övriga kortfristiga fordringar 275 320 1 543 525
Summa kortfristiga fordringar 1 762 1 737 3 090 1 858
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 828 6 332 3 745 4 094
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 8 641 8 107 6 876 5 985
Summa tillgångar 10 623 10 577 9 643 9 341

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 432 224 747 172
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 8 544 7 808 4 477 5 575
Summa fritt eget kapital 8 976 8 032 5 224 5 747
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 9 096 8 152 5 344 5 867
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 233 633 1 033
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 233 633 1 033
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 400 400 400
Leverantörsskulder 379 1 064 350 177
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 33 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 114 728 2 915 1 864
Summa kortfristiga skulder 1 526 2 192 3 665 2 441
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 623 10 577 9 643 9 341

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 2 500 2 500 2 500 2 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 500 2 500 2 500 2 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 8 260 7 600 5 000 5 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 562,91 % 368,11 % 186,49 % 243,83 %
Soliditet (%) 85,63 % 77,07 % 55,42 % 62,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 118,50 % 120,80 % 106,81 % 121,15 %
Riskbuffert (%) 100,51 % 91,87 % 58,60 % 75,23 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 43,79 % 43,47 % 28,77 % 36,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!