Nyckeltal för Nytida Mjörnviksholm AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 31 626 30 715 32 752 32 535
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 185 425 403 128
Total omsättning 31 811 31 140 33 155 32 663
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 789 1 664 1 303 0
Övriga externa kostnader 7 987 6 974 7 047 7 829
Personalkostnader 14 826 15 027 14 518 15 367
Avskrivningar 216 218 226 241
Summa rörelsekostnader -24 818 -23 883 -23 094 -23 437
Rörelseresultat 6 993 7 257 10 061 9 226
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 7 177 7 257 10 093 9 276
Skatt 2 0 9 8
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 177 7 257 10 074 9 226
Årets resultat 8 0 -9 -8
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 185 0 14 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 177 7 257 10 074 9 226
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -7 167 -7 257 -10 093 -9 276
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 19 50
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 128 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 999 190 250
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 14
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 756 0 925 1 021
Summa materiella anläggningstillgångar 884 999 1 115 1 285
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 9
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 9
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 884 999 1 115 1 294

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 3 217 3 183 3 051 3 008
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 35 415 35 822 38 954 37 821
Övriga kortfristiga fordringar 1 365 1 023 1 036 994
Summa kortfristiga fordringar 39 997 40 028 43 041 41 823
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 10 10
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 39 997 40 028 43 051 41 833
Summa tillgångar 40 881 41 027 44 166 43 127

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 150 150 150 150
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 31 003 31 003 31 011 31 019
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 8 0 -9 -8
Summa fritt eget kapital 31 011 31 003 31 002 31 011
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 31 161 31 153 31 152 31 161
Summa obeskattade reserver 31 31 31 50
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 320 1 340 1 294 1 267
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 101 7 248 10 073 9 134
Övriga kortfristiga skulder 1 268 1 255 1 616 1 515
Summa kortfristiga skulder 9 689 9 843 12 983 11 916
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 40 881 41 027 44 166 43 127

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 24 25 26 26
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 412,81 % 406,66 % 331,60 % 351,07 %
Soliditet (%) 76,28 % 75,99 % 70,59 % 72,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 23,02 % 23,28 % 32,31 % 29,57 %
Riskbuffert (%) 17,55 % 17,69 % 22,80 % 21,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,69 % 23,63 % 30,76 % 28,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!