Nyckeltal för Pändel & Thavelin Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 908 1 431 755 288
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 239 68 0
Total omsättning 1 908 1 670 823 288
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 179 182 55 81
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 1 176 1 176 889 30
Summa rörelsekostnader -1 355 -1 358 -944 -111
Rörelseresultat 553 312 -121 -2 430
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 118 386 288 -6
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 118 -51 -502 -2 536
Årets resultat 118 386 289 -7
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 435 363 380 106
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 118 -51 -502 -2 536
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 437 790 2 530
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 36 031 37 207 38 383 1 762
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 26 665
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 36 031 37 207 38 383 28 427
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 36 031 37 207 38 383 28 427

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 905 1 391 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 16 6 7 3 554
Summa kortfristiga fordringar 2 921 1 397 7 3 554
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 921 1 397 7 3 554
Summa tillgångar 38 953 38 603 38 390 31 981

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 150 150 150 150
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 0 0 0 7
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 118 386 289 -7
Summa fritt eget kapital 118 386 289 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 268 536 439 150
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 15 399 15 834 16 530
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 15 399 15 834 16 530
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 15 503 696 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 22 880 21 723 21 348 14 599
Övriga kortfristiga skulder 302 250 769 702
Summa kortfristiga skulder 38 685 22 669 22 117 15 301
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 38 953 38 603 38 390 31 981

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 18 850 18 850 18 850 18 850
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 18 850 18 850 18 850 18 850
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 386 289 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 7,55 % 6,16 % 0,03 % 23,23 %
Soliditet (%) 0,69 % 1,39 % 1,14 % 0,47 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,03 % -9,51 % -114,35 % -1 690,67 %
Riskbuffert (%) 0,30 % -0,15 % -1,32 % -7,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -16,61 % -28,93 % -116,82 % -917,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!