Nyckeltal för PSP Fastighets AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 066 1 918 1 628 824
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 066 1 918 1 628 824
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 536 1 492 864 349
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 429 412 343 160
Summa rörelsekostnader -1 965 -1 904 -1 207 -509
Rörelseresultat 102 14 420 314
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -315 -272 95 57
Skatt 4 7 20 12
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -315 -331 95 57
Årets resultat 11 22 74 45
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 417 345 326 257
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -315 -331 95 57
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 330 300 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 59 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 20 620 21 043 20 621 14 146
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 19 25 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 20 639 21 068 20 621 14 146
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 20 639 21 068 20 621 14 146

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 66 130 53 23
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 345 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 19 25 11 39
Summa kortfristiga fordringar 430 155 64 62
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 66 56 38 95
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 496 211 102 158
Summa tillgångar 21 135 21 279 20 724 14 303

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 355 333 259 284
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 22 74 45
Summa fritt eget kapital 366 355 333 329
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 466 455 433 429
Summa obeskattade reserver 0 0 59 59
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 19 687 19 208 16 643 11 585
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 19 687 19 208 16 643 11 585
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 418 403 345 236
Leverantörsskulder 245 44 741 504
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 855 360 100
Övriga kortfristiga skulder 319 314 2 143 1 391
Summa kortfristiga skulder 982 1 616 3 589 2 231
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 21 135 21 279 20 724 14 303

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 20 230 19 800 17 250 11 900
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 20 230 19 800 17 250 11 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 70
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 50,51 % 13,06 % 2,84 % 7,04 %
Soliditet (%) 2,20 % 2,14 % 2,30 % 3,30 %
Avkastning på eget kapital (%) -67,60 % -72,75 % 19,94 % 12,06 %
Riskbuffert (%) -1,53 % -1,59 % 0,42 % 0,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -35,43 % -35,25 % -14,19 % -24,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord