Nyckeltal för Per-Olov Nyquist Tandläkarpraktik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 872 2 956 2 242 2 846
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 192 155 553 133
Total omsättning 3 064 3 111 2 795 2 979
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 479 479 265 482
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 673 805 619 823
Personalkostnader 1 270 1 355 1 465 1 280
Avskrivningar 14 14 32 32
Summa rörelsekostnader -2 436 -2 653 -2 381 -2 617
Rörelseresultat 628 457 413 362
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 626 455 570 70
Skatt 132 96 125 103
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 626 455 411 -37
Årets resultat 494 360 445 -33
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 2 400
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 626 455 411 -37
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 159 107
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 43 57 0 32
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 43 57 0 32
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 43 57 0 32

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 20 20 20 20
Summa varulager 20 20 20 20
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 236 250 198 261
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 92 106 93 67
Summa kortfristiga fordringar 328 356 291 328
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 976 1 492 1 244 815
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 324 1 868 1 555 1 163
Summa tillgångar 2 367 1 925 1 555 1 195

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 392 1 033 588 621
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 494 360 445 -33
Summa fritt eget kapital 1 886 1 393 1 033 588
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 006 1 513 1 153 708
Summa obeskattade reserver 0 0 0 159
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 114 151 94 99
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 246 262 309 229
Summa kortfristiga skulder 360 413 403 328
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 367 1 925 1 555 1 195

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 150 150 150 150
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 150 150 150 150
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 640,00 % 447,46 % 380,89 % 348,48 %
Soliditet (%) 84,75 % 78,60 % 74,15 % 69,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 31,21 % 30,07 % 35,65 % -4,48 %
Riskbuffert (%) 25,98 % 23,26 % 26,06 % -77,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,73 % 15,32 % 18,24 % -15,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!