Nyckeltal för Pizzeria Gambero Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 311 2 779 1 356 3 600
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 156 179 1 686 49
Total omsättning 2 467 2 958 3 042 3 649
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 634 930 487 1 382
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 827 1 214 1 322 762
Personalkostnader 1 100 1 466 981 1 166
Avskrivningar 0 0 0 16
Summa rörelsekostnader -2 561 -3 610 -2 790 -3 326
Rörelseresultat -93 -651 253 322
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -105 -598 187 315
Skatt 0 0 40 55
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -105 -660 249 315
Årets resultat -105 -598 147 260
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 12 9 4 8
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -105 -660 249 315
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 62 -62 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 23
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 23
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 10 0 0 23

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 62 62 62 0
Summa varulager 62 62 62 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 2 2 1 51
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 247 103 67 40
Summa kortfristiga fordringar 249 105 68 91
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank -3 163 522 480
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 309 330 652 572
Summa tillgångar 318 330 652 594

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat -260 148 22 -48
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -50 190 -20 0
Årets resultat -105 -598 147 260
Summa fritt eget kapital -415 -260 149 212
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital -315 -160 249 312
Summa obeskattade reserver 0 0 62 7
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 422 221 0 48
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 0 0 60
Summa långfristiga skulder 425 221 0 108
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 81 194 40 69
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 128 75 301 99
Summa kortfristiga skulder 209 269 341 168
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 318 330 652 594

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 20
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 20
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 88 21 0 0
Utdelning 0 0 0 190
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 117,70 % 99,63 % 173,02 % 339,88 %
Soliditet (%) -99,06 % -48,48 % 45,20 % 53,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 33,33 % 412,50 % 84,49 % 99,32 %
Riskbuffert (%) -31,14 % -199,11 % 37,68 % 51,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,06 % -24,07 % 18,07 % 8,53 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord