Nyckeltal för RC Professional Search AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 581 18 038 14 847 13 696
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 19 478
Total omsättning 17 581 18 038 14 866 14 174
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 10 308 7 578 6 717 8 805
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 136 1 044 733 458
Personalkostnader 3 349 4 447 2 472 1 882
Avskrivningar 0 7 7 25
Summa rörelsekostnader -14 793 -13 076 -9 929 -11 170
Rörelseresultat 2 784 4 946 4 918 3 002
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 2 823 4 938 6 238 5 822
Skatt 594 1 030 1 022 1 282
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 823 4 938 6 238 3 002
Årets resultat 2 229 3 909 5 216 4 541
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 48 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 8 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 823 4 938 6 238 3 002
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 2 820
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 22 48
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 22 48
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 4 800
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 4 800
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 22 4 848

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 3 078 2 257 1 917 1 913
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 193 140 700 226
Summa kortfristiga fordringar 3 271 2 397 2 617 2 139
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 074 5 057 5 474 1 645
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 7 346 7 454 8 092 3 784
Summa tillgångar 7 346 7 454 8 114 8 632

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 920 11 95 1 554
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 229 3 909 5 216 4 541
Summa fritt eget kapital 3 149 3 920 5 311 6 095
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 3 199 3 970 5 361 6 145
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 625 1 316 853 976
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 138 135 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 384 2 033 1 900 1 511
Summa kortfristiga skulder 4 147 3 484 2 753 2 487
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 7 346 7 454 8 114 8 632

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 4 4 4 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 3 000 5 300 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 177,12 % 213,95 % 293,90 % 152,15 %
Soliditet (%) 43,55 % 53,26 % 66,07 % 71,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 88,25 % 124,38 % 116,36 % 48,85 %
Riskbuffert (%) 38,35 % 66,12 % 76,88 % 34,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,01 % 27,33 % 42,02 % 21,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

RC Professional Search AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord