Nyckeltal för RMJS Invest AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 934 3 639 3 140 2 808
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 632 624 833 537
Total omsättning 4 566 4 263 3 973 3 345
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 218 2 054 1 620 1 531
Övriga externa kostnader 605 674 602 589
Personalkostnader 1 611 1 557 1 574 1 066
Avskrivningar 75 116 228 113
Summa rörelsekostnader -4 509 -4 401 -4 024 -3 299
Rörelseresultat 56 -138 -50 45
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 11 -189 -52 42
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 -189 -52 42
Årets resultat 11 -189 -52 42
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 47 51 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 -189 -52 42
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 131 181 254 653
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 131 181 254 653
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 66 82 102 122
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 8 32 56
Summa materiella anläggningstillgångar 66 90 134 178
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 196 272 388 831

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 51 40 42 0
Summa varulager 51 40 42 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 123 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 182 163 105 112
Summa kortfristiga fordringar 305 163 105 112
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 69 130 110 36
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 424 333 258 148
Summa tillgångar 621 604 646 978

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat -164 25 77 35
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 -189 -52 42
Summa fritt eget kapital -153 -164 25 77
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital -103 -114 75 127
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 402 396 376 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 605
Summa långfristiga skulder 402 396 376 605
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 94 0 0 50
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 228 323 194 196
Summa kortfristiga skulder 322 323 194 246
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 621 604 646 978

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 400 400 400 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 400 400 400 400
Villkorat aktieägartillskott 727 727 727 1 454
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 727 727 727 1 454
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 116,15 % 90,71 % 110,82 % 60,16 %
Soliditet (%) -16,59 % -18,87 % 11,61 % 12,99 %
Avkastning på eget kapital (%) -10,68 % 165,79 % -69,33 % 33,07 %
Riskbuffert (%) 2,85 % -29,94 % -8,09 % 4,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,92 % -6,60 % -1,72 % 1,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!