Koncernredovisning för Rejmes Bilaktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 377 040 1 139 990 941 757 962 656
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 188 5 320 2 063 1 796
Total omsättning 1 382 228 1 145 310 943 820 964 452
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 141 080 917 883 741 729 767 741
Övriga externa kostnader 56 281 54 975 54 481 52 676
Personalkostnader 120 685 108 017 98 610 106 076
Avskrivningar 40 217 33 810 31 162 27 108
Summa rörelsekostnader -1 358 263 -1 114 685 -925 982 -953 601
Rörelseresultat 23 962 30 601 17 685 10 668
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 49 443 41 966 29 331 36 045
Skatt 8 433 8 343 5 158 7 038
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 49 443 41 966 29 331 36 045
Årets resultat 41 010 33 623 24 173 29 007
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 25 529 14 983 14 140 18 802
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 223 3 618 4 307 4 388
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 49 443 41 966 29 331 36 045
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 8 465 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 5 877 2 240 1 714
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 465 5 877 2 240 1 714
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 127 081 126 536 132 914 129 215
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 111 920 107 508 106 510 79 550
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 438 572 10 123 11 345
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 30 000
Summa materiella anläggningstillgångar 239 439 234 616 249 547 250 110
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 141 053 16 458 16 051 16 215
Summa finansiella anläggningstillgångar 141 053 16 458 16 051 16 215
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 388 957 256 951 267 838 268 039

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 215 752 166 856 192 847 126 679
Summa varulager 215 752 166 856 192 847 126 679
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 117 532 129 686 132 404 165 990
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 53 636 63 294 44 563 55 290
Summa kortfristiga fordringar 171 168 192 980 176 967 221 280
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 28 001 96 552 27 031 27 900
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 414 921 456 388 396 845 375 859
Summa tillgångar 803 878 713 339 664 683 643 898

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 480 480 480 480
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 480 480 480 480
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 518 168 485 546 462 371 434 365
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 41 010 33 623 24 173 29 007
Summa fritt eget kapital 559 178 519 169 486 544 463 372
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 559 658 519 649 487 024 463 852
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 97 260 88 961 82 537 80 447
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 7 208 0 0 3 544
Leverantörsskulder 69 122 37 704 37 794 31 564
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 70 630 67 025 57 328 64 491
Summa kortfristiga skulder 146 960 104 729 95 122 99 599
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 803 878 713 339 664 683 643 898

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 129 135 148 153
Löner till styrelse & VD 9 502 7 812 7 790 7 326
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 62 591 65 903 58 921 64 416
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 47 136 33 526 31 136 34 361
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 5 000 5 000 5 000 5 000
Fastighetsinteckningar 23 376 23 376 23 376 23 376
Övriga säkerheter 248 895 126 285 125 918 159 107
Summa säkerheter 277 271 154 661 154 294 187 483
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 920 2 417 3 869 3 819
Summa ansvarsförbindelser 920 2 417 3 869 3 819
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 135,53 % 276,46 % 214,46 % 250,18 %
Soliditet (%) 69,62 % 72,85 % 73,27 % 72,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,83 % 8,08 % 6,02 % 7,77 %
Riskbuffert (%) 4,36 % 2,94 % 0,53 % 1,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,36 % 3,36 % 2,66 % 3,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 559 546 451 469
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Rejmes Bilaktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 29 810 26 475 25 752 24 432
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 160 160 0 70
Total omsättning 29 970 26 635 25 752 24 502
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 549 11 887 10 963 12 089
Personalkostnader 5 250 892 968 616
Avskrivningar 13 611 12 919 12 349 11 731
Summa rörelsekostnader -27 410 -25 698 -24 280 -24 436
Rörelseresultat 2 560 937 1 332 66
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 7 612 -3 420 3 732 7 919
Skatt 5 483 4 948 4 426 3 061
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 408 5 296 7 230 10 953
Årets resultat 24 129 19 632 17 306 15 858
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 7 979 4 973 5 850 3 535
Externa ränteintäkter 6 3 5 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 568 617 619 638
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 408 5 296 7 230 10 953
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 22 000 28 000 18 000 11 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -3 796 -8 716 -3 498 -3 034
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 127 081 126 536 132 914 129 215
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 39 565 44 288 41 056 41 427
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 379 572 5 629 8 444
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 167 025 171 396 179 599 179 086
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 278 482 196 875 213 902 194 824
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 587 5 587 5 644 5 808
Summa finansiella anläggningstillgångar 294 498 212 891 229 975 211 061
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 461 523 384 287 409 574 390 147

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 621 1 510 1 482 1 543
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 527 51 2 245
Övriga kortfristiga fordringar 465 2 069 2 516 1 726
Summa kortfristiga fordringar 2 086 4 106 4 049 5 514
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 9 747 66 200 14 125 11 594
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 11 833 70 306 18 174 17 108
Summa tillgångar 473 356 454 593 427 748 407 255

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 480 480 480 480
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 293 293 293 293
Summa bundet eget kapital 773 773 773 773
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 362 375 343 743 327 437 312 579
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 24 129 19 632 17 306 15 858
Summa fritt eget kapital 386 504 363 375 344 743 328 437
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 387 277 364 148 345 516 329 210
Summa obeskattade reserver 71 148 67 352 58 636 55 138
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 544 11 479 11 922 12 393
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 180 1 555 1 825 1 343
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 142
Övriga kortfristiga skulder 11 207 10 059 9 849 9 029
Summa kortfristiga skulder 13 387 11 614 11 674 10 514
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 473 356 454 593 427 748 407 255

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 750 392 468 616
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 5 000 5 000 5 000 5 000
Fastighetsinteckningar 23 376 23 376 23 376 23 376
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 28 376 28 376 28 376 28 376
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 196 201 204
Summa ansvarsförbindelser 0 196 201 204
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 1 000 1 000 1 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 88,39 % 605,36 % 155,68 % 162,72 %
Soliditet (%) 92,89 % 91,02 % 90,88 % 90,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,59 % 1,28 % 1,86 % 2,96 %
Riskbuffert (%) 0,76 % -0,80 % -0,45 % 0,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 36,36 % 17,67 % 25,67 % 42,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!