Nyckeltal för Rejmes Transportfordon Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 278 545 289 105 211 767 211 598
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 099 1 685 1 410 817
Total omsättning 281 644 290 790 213 177 212 415
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 197 254 212 845 148 252 147 049
Övriga externa kostnader 18 082 16 292 19 187 17 042
Personalkostnader 40 709 35 736 31 259 33 853
Avskrivningar 12 841 11 361 12 261 9 295
Summa rörelsekostnader -268 886 -276 234 -210 959 -207 239
Rörelseresultat 12 756 14 556 2 218 5 176
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 11 482 17 030 4 489 5 446
Skatt 464 540 1 344 918
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 147 16 100 3 564 8 364
Årets resultat 1 018 1 490 1 145 1 028
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 827 2 916 2 657 3 485
Räntekostnader till koncernföretag 2 258 759 973 624
Externa räntekostnader 589 614 614 598
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 147 16 100 3 564 8 364
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -10 000 -15 000 -2 000 -3 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -3 665 930 925 -2 918
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 132 0 53
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 132 0 53
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 48 741 30 084 35 741 44 291
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 48 741 30 084 35 741 44 291
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 67 166 35 35 35
Summa finansiella anläggningstillgångar 67 166 35 35 35
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 115 907 30 251 35 776 44 379

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 48 586 21 446 22 934 15 129
Summa varulager 48 586 21 446 22 934 15 129
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 11 762 20 729 10 542 16 340
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 30 659 37 330 22 098 37 864
Summa kortfristiga fordringar 42 421 58 059 32 640 54 204
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 432 15 055 5 353 5 311
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 96 439 94 560 60 927 74 644
Summa tillgångar 212 346 124 811 96 703 119 023

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 24 701 23 212 22 066 21 038
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 018 1 490 1 145 1 028
Summa fritt eget kapital 25 719 24 702 23 211 22 066
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 25 959 24 942 23 451 22 306
Summa obeskattade reserver 16 024 12 359 13 289 14 214
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 15 670 12 861 11 486 11 728
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 104 494 26 019 20 260 41 189
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 104 494 26 019 20 260 41 189
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 027 0 0 5
Leverantörsskulder 23 949 17 253 10 839 10 108
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 24 223 31 377 17 378 19 473
Summa kortfristiga skulder 50 199 48 630 28 217 29 586
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 212 346 124 811 96 703 119 023

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 44 48 56 60
Löner till styrelse & VD 2 664 1 846 2 235 2 528
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 22 748 23 018 19 216 20 804
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 14 342 10 596 9 261 10 549
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 146 509 62 758 53 716 74 886
Summa säkerheter 146 509 62 758 53 716 74 886
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 260 199 186 171
Summa ansvarsförbindelser 260 199 186 171
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 95,33 % 150,35 % 134,65 % 201,16 %
Soliditet (%) 17,79 % 27,28 % 34,38 % 27,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 40,10 % 47,28 % 10,72 % 25,51 %
Riskbuffert (%) 6,68 % 12,24 % 2,27 % 6,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,42 % 5,09 % 0,93 % 3,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 578 518 383 389
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!