Nyckeltal för Restaurang Deniz Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 824 1 745 1 912 2 185
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 170 40 27 32
Total omsättning 1 994 1 785 1 939 2 217
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 515 690 611 728
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 625 584 606 587
Personalkostnader 923 1 050 478 925
Avskrivningar 18 9 9 9
Summa rörelsekostnader -2 081 -2 333 -1 704 -2 249
Rörelseresultat -87 -549 235 -32
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -186 -573 188 -71
Skatt 0 0 28 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -186 -573 188 -71
Årets resultat -186 -573 160 -71
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 99 24 47 41
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -186 -573 188 -71
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 63 81 0 9
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 63 81 0 9
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 63 81 0 9

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 205 190 205 180
Summa varulager 205 190 205 180
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 5 7 0 2
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 27 39 0 51
Summa kortfristiga fordringar 32 46 0 53
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 15 59 371 289
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 252 295 576 522
Summa tillgångar 315 376 576 531

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -567 6 26 98
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -186 -573 160 -71
Summa fritt eget kapital -753 -567 186 27
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital -633 -447 306 147
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 136 6 3 0
Summa långfristiga skulder 136 6 3 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 117 19 59 44
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 695 798 208 341
Summa kortfristiga skulder 812 817 267 385
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 315 376 576 531

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 180 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 5,79 % 12,85 % 138,95 % 88,83 %
Soliditet (%) -200,95 % -118,88 % 53,13 % 27,68 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,38 % 128,19 % 61,44 % -48,30 %
Riskbuffert (%) -38,06 % -148,93 % 23,39 % -16,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -15,63 % -34,21 % 7,37 % -5,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!