Nyckeltal för Rulla hatt AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 25 739 22 774 20 422 21 510
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 186 361 274 169
Total omsättning 25 925 23 135 20 696 21 679
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 8 950 7 878 6 788 7 528
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 820 3 761 3 040 3 268
Personalkostnader 11 216 10 380 7 955 8 604
Avskrivningar 97 95 67 55
Summa rörelsekostnader -25 083 -22 114 -17 850 -19 455
Rörelseresultat 843 1 021 2 845 2 225
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 624 3 004 2 819 464
Skatt 70 28 14 461
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 673 2 760 2 849 627
Årets resultat 1 025 1 777 6 3
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 832 1 742 0 -1 623
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 5 7 26
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 8 3 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 673 2 760 2 849 627
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -530 -1 200 -2 800 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -49 244 -30 -163
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 309 178 262 111
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 49
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 160 172 183 70
Summa materiella anläggningstillgångar 469 350 445 230
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 832 1 742 0 -1 623
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 110 210 310
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 272 272
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 625 1 928 558 658
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 094 2 278 1 003 888

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 430 1 770 1 429 1 257
Summa varulager 2 430 1 770 1 429 1 257
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 227 76 47 36
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 8 0
Övriga kortfristiga fordringar 211 118 190 308
Summa kortfristiga fordringar 438 194 245 344
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 858 5 260 3 633 3 371
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 725 7 224 5 307 4 972
Summa tillgångar 8 819 9 502 6 309 5 859

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 056 2 280 2 274 2 271
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 025 1 777 6 3
Summa fritt eget kapital 3 081 4 057 2 280 2 274
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 131 4 107 2 330 2 324
Summa obeskattade reserver 1 292 1 243 1 487 1 456
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 587 968 333 555
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 694 1 169 669 260
Övriga kortfristiga skulder 2 115 2 015 1 491 1 264
Summa kortfristiga skulder 4 396 4 152 2 493 2 079
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 819 9 502 6 309 5 859

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 22 21 17 18
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 74,98 % 131,36 % 155,56 % 178,69 %
Soliditet (%) 46,30 % 52,86 % 54,30 % 57,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 40,97 % 54,95 % 83,16 % 18,46 %
Riskbuffert (%) 18,96 % 28,95 % 45,10 % 10,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,50 % 12,08 % 13,94 % 2,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!