Nyckeltal för Södertörns Maskintjänst AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 182 179 123 76
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 34 0
Total omsättning 182 179 157 76
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 64 55 65 74
Övriga externa kostnader 141 125 139 124
Personalkostnader 125 132 159 101
Avskrivningar 20 20 20 20
Summa rörelsekostnader -350 -332 -383 -319
Rörelseresultat -167 -152 -225 -256
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -165 -180 -227 -234
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -165 -180 -227 -263
Årets resultat -165 -180 -227 -233
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -52 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 25 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -165 -180 -227 -263
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 29
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 19 39 59 79
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 19 39 59 79
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -52 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 752 1 752 3 504 3 504
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 772 1 792 3 564 3 584

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 7 2 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 188 0 297 0
Övriga kortfristiga fordringar 35 233 0 217
Summa kortfristiga fordringar 230 235 297 217
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 755 1 016 635 516
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 984 1 251 932 733
Summa tillgångar 2 756 3 042 4 496 4 317

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 733 2 973 3 400 4 066
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -433
Årets resultat -165 -180 -227 -233
Summa fritt eget kapital 2 568 2 793 3 173 3 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 668 2 893 3 273 3 500
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 7 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 81 142 1 222 817
Summa kortfristiga skulder 88 149 1 222 817
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 756 3 042 4 496 4 317

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 290 290 290 290
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 290 290 290 290
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 60 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 1 119,32 % 839,60 % 76,27 % 89,72 %
Soliditet (%) 96,81 % 95,10 % 72,80 % 81,07 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,18 % -6,22 % -6,94 % -7,51 %
Riskbuffert (%) -5,99 % -5,92 % -5,11 % -6,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -90,66 % -100,56 % -185,37 % -355,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!