Nyckeltal för S. Andersson Bil o Däckservice AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 131 8 966 9 560 8 819
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 119 166 121 111
Total omsättning 10 250 9 132 9 681 8 930
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 823 3 948 4 303 4 207
Övriga externa kostnader 1 552 1 432 1 534 1 606
Personalkostnader 3 140 2 965 2 899 2 384
Avskrivningar 257 248 230 181
Summa rörelsekostnader -9 772 -8 593 -8 966 -8 378
Rörelseresultat 477 540 716 551
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 465 474 532 434
Skatt 99 106 117 98
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 415 469 629 459
Årets resultat 366 368 415 337
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 62 71 87 92
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 415 469 629 459
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 50 5 -97 -25
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 3 619 3 816 4 014 2 289
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 139 132 132 128
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 1 552
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 758 3 948 4 146 3 969
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 3 758 3 948 4 146 3 969

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 563 526 470 380
Summa varulager 563 526 470 380
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 210 141 198 239
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 119 139 90 320
Summa kortfristiga fordringar 329 280 288 559
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 513 554 734 762
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 1 405 1 360 1 492 1 701
Summa tillgångar 5 163 5 308 5 638 5 670

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 13 13 13 13
Summa bundet eget kapital 113 113 113 113
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 1 190 1 172 1 157 820
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 366 368 415 337
Summa fritt eget kapital 1 556 1 540 1 572 1 157
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 1 669 1 653 1 685 1 270
Summa obeskattade reserver 319 369 374 277
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 097 1 389 1 682 1 974
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 097 1 389 1 682 1 974
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 292 292 292 0
Leverantörsskulder 699 552 653 1 242
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 087 1 053 953 908
Summa kortfristiga skulder 2 078 1 897 1 898 2 150
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 5 163 5 308 5 638 5 670

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 7 6 6 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 290 290 290 290
Fastighetsinteckningar 2 750 2 750 2 750 2 750
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 040 3 040 3 040 3 040
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 200 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 350 400 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 40,52 % 43,96 % 53,85 % 61,44 %
Soliditet (%) 36,88 % 36,27 % 34,78 % 26,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,80 % 24,36 % 32,08 % 31,14 %
Riskbuffert (%) 7,34 % 8,07 % 10,33 % 7,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,48 % 4,44 % 5,67 % 4,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!