Nyckeltal för SKÅRE BILHANDEL Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 28 602 31 175 30 395 29 715
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 28 602 31 175 30 395 29 715
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 24 678 27 128 26 136 25 720
Övriga externa kostnader 1 637 1 763 1 615 1 425
Personalkostnader 1 938 1 772 1 774 1 694
Avskrivningar 52 36 61 74
Summa rörelsekostnader -28 305 -30 699 -29 586 -28 913
Rörelseresultat 298 476 809 802
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 895 687 963 935
Skatt 190 149 203 201
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 895 887 1 223 1 235
Årets resultat 704 539 760 734
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 815 578 565 558
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 219 166 151 125
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 895 887 1 223 1 235
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -200 -260 -300
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 109 161 138 188
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 109 161 138 188
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 7 817 6 738 4 518 5 450
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 817 6 738 4 518 5 450
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 7 925 6 899 4 657 5 638

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 477 5 674 4 992 4 210
Summa varulager 4 477 5 674 4 992 4 210
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 129 83 79 254
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 637 3 377 2 435 2 773
Summa kortfristiga fordringar 3 766 3 460 2 514 3 027
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 237 372 2 550 223
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 9 480 9 506 10 056 7 461
Summa tillgångar 17 405 16 404 14 712 13 099

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 8 128 7 589 7 030 6 295
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 704 539 760 734
Summa fritt eget kapital 8 832 8 128 7 790 7 029
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 8 952 8 248 7 910 7 149
Summa obeskattade reserver 1 000 1 000 800 540
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 440 638 812
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 700 5 100 4 000 3 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 700 5 100 4 000 3 000
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 24 31 22 173
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 728 1 585 1 343 1 424
Summa kortfristiga skulder 1 752 1 616 1 365 1 597
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 17 405 16 404 14 712 13 099

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 2 000 2 000 2 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 2 000 2 000 2 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 344 0 175
Utdelning 0 0 200 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 285,56 % 237,13 % 370,99 % 203,51 %
Soliditet (%) 55,67 % 54,77 % 57,77 % 57,61 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,24 % 9,87 % 14,39 % 16,36 %
Riskbuffert (%) 3,56 % 4,04 % 6,63 % 7,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,36 % 2,31 % 3,53 % 3,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!