Nyckeltal för Skivarp Läkarpraktik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 616 1 457 1 117 2 771
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 625 0
Total omsättning 1 616 1 457 1 742 2 771
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 179 222 332 434
Personalkostnader 1 588 1 145 1 193 2 074
Avskrivningar 0 0 3 3
Summa rörelsekostnader -1 767 -1 367 -1 528 -2 511
Rörelseresultat -204 -11 204 259
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -211 -23 205 238
Skatt 0 16 45 54
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -211 -23 202 240
Årets resultat -211 -39 160 184
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 13 2 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -211 -23 202 240
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 3 -2
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 405 3
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 250 304 0 416
Summa materiella anläggningstillgångar 250 304 405 419
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 250 304 405 419

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 186 216 104 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 314 117 56 158
Summa kortfristiga fordringar 500 333 160 158
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 2 2 8
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 501 334 161 167
Summa tillgångar 751 638 566 586

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 10 10 10
Summa bundet eget kapital 110 110 110 110
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -20 20 19 15
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 210 0 0 0
Årets resultat -211 -39 160 184
Summa fritt eget kapital -21 -19 179 199
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 89 91 289 309
Summa obeskattade reserver 0 0 0 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 192 86 106 46
Leverantörsskulder 1 0 0 38
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 469 461 171 190
Summa kortfristiga skulder 662 547 277 274
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 751 638 566 586

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 400 400 400 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 400 400 400 400
Villkorat aktieägartillskott 210 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 210 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 225 225 225 225
Utnyttjad checkräkningskredit 192 86 106 46
Utdelning 0 0 159 180
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 75,83 % 61,24 % 58,48 % 60,58 %
Soliditet (%) 11,85 % 14,26 % 51,06 % 53,11 %
Avkastning på eget kapital (%) -237,08 % -25,27 % 69,90 % 77,12 %
Riskbuffert (%) -28,22 % -3,94 % 35,32 % 36,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -13,49 % -2,47 % 17,91 % 7,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!