Koncernredovisning för Skrotfrag Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 756 170 1 535 550 802 230 884 735
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 868 1 366 1 913 4 057
Total omsättning 1 761 038 1 536 916 804 143 888 792
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 -1 252 -5 856
Råvaror och förnödenheter 1 195 940 1 026 140 471 153 559 397
Handelsvaror 23 396 9 973 6 353 8 190
Övriga externa kostnader 255 911 209 415 159 730 152 006
Personalkostnader 106 751 93 160 64 258 64 416
Avskrivningar 55 260 42 867 39 366 32 892
Summa rörelsekostnader -1 637 258 -1 381 555 -739 608 -811 045
Rörelseresultat 122 989 153 193 59 087 62 871
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 124 584 144 967 52 671 61 465
Skatt 25 146 30 134 11 810 13 529
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 124 584 144 967 52 671 61 465
Årets resultat 99 438 114 833 40 860 47 936
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 235 -7 371 -5 433 -660
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 325 1 3 15
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 997 937 718 761
Övriga finansiella kostnader 0 0 285 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 124 584 144 967 52 671 61 465
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 7 235 3 979 1 264 1 787
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 235 3 979 1 264 1 787
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 216 950 156 713 158 410 161 456
Maskiner 258 542 203 636 195 058 173 903
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 150 127 105 986 4 685 19 943
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 625 619 466 335 358 153 355 302
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 235 -7 371 -5 433 -660
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 511 631 682 282
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 974 14 084 20 316 25 147
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 643 829 484 398 379 733 382 236

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 113 255 100 143 73 461 36 469
Summa varulager 113 255 100 143 73 461 36 469
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 67 110 73 504 28 838 39 335
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 41 373 38 648 35 087 17 986
Övriga kortfristiga fordringar 69 685 32 174 27 589 25 821
Summa kortfristiga fordringar 178 168 144 326 91 514 83 142
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 74 330 143 112 106 766 96 426
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 365 753 387 581 271 741 216 036
Summa tillgångar 1 009 580 871 980 651 475 598 273

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 100 2 100 2 100 2 100
Summa bundet eget kapital 2 600 2 600 2 600 2 600
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 580 072 471 489 428 992 380 905
Erhållna/lämnade koncernbidrag 170 0 239 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 99 438 114 833 40 860 47 936
Summa fritt eget kapital 679 680 586 322 470 091 428 841
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 682 280 588 922 472 691 431 441
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 55 392 46 615 39 502 35 931
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 71 057 242 14 912 19 417
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 71 057 242 14 912 19 417
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 21 107 45 370 4 505 3 860
Leverantörsskulder 90 934 119 540 65 763 44 305
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 34 836 28 821 28 811 28 808
Övriga kortfristiga skulder 53 977 42 469 25 291 34 511
Summa kortfristiga skulder 200 854 236 200 124 370 111 484
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 009 580 871 980 651 475 598 273

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 141 118 101 105
Löner till styrelse & VD 4 840 6 520 1 629 1 623
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 71 454 59 607 44 762 44 516
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 30 014 26 238 17 889 18 600
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 138 200 70 060 70 060 70 060
Fastighetsinteckningar 22 700 49 245 49 245 49 245
Övriga säkerheter 2 206 2 964 682 0
Summa säkerheter 163 106 122 269 119 987 119 305
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 7 277 6 565 6 565 5 900
Summa ansvarsförbindelser 7 277 6 565 6 565 5 900
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 125,71 % 121,69 % 159,43 % 161,07 %
Soliditet (%) 67,58 % 67,54 % 72,56 % 72,11 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,26 % 24,62 % 11,14 % 14,25 %
Riskbuffert (%) 11,53 % 16,34 % 7,52 % 9,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,92 % 9,38 % 6,44 % 6,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 541 560 459 439
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Skrotfrag Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 755 700 1 530 650 797 495 876 238
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 583 1 342 1 681 4 057
Total omsättning 1 760 283 1 531 992 799 176 880 295
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 -1 252 -5 856
Råvaror och förnödenheter 1 208 740 1 028 490 473 383 556 257
Handelsvaror 16 248 7 579 4 029 9 439
Övriga externa kostnader 256 847 209 629 159 431 152 360
Personalkostnader 104 914 92 300 63 250 62 105
Avskrivningar 48 645 37 177 32 275 25 500
Summa rörelsekostnader -1 635 394 -1 375 175 -731 116 -799 805
Rörelseresultat 124 097 154 654 62 613 65 615
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 83 648 98 258 31 413 41 902
Skatt 17 719 21 587 8 796 8 991
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 120 294 141 785 52 578 66 079
Årets resultat 64 757 75 405 21 680 32 201
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 172 -12 225 -9 675 873
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 325 1 3 15
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 956 645 362 424
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 120 294 141 785 52 578 66 079
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -1 173 -1 266 -938 -710
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -36 646 -43 527 -21 165 -24 177
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 5 097 4 300 1 436 1 811
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 097 4 300 1 436 1 811
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 106 642 104 052 104 009 102 996
Maskiner 254 384 198 838 190 628 166 689
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 137 215 67 274 3 870 19 489
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 498 241 370 164 298 507 289 174
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 172 -12 225 -9 675 873
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 129 810 80 491 68 557 78 488
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 633 148 454 955 368 501 369 473

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 113 255 100 143 73 461 36 469
Summa varulager 113 255 100 143 73 461 36 469
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 66 766 72 971 28 713 39 264
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 57 724 50 249 44 885 30 376
Övriga kortfristiga fordringar 57 438 28 411 27 169 24 707
Summa kortfristiga fordringar 181 928 151 631 100 767 94 347
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 65 848 141 132 100 910 92 405
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 361 032 392 907 275 138 223 220
Summa tillgångar 994 179 847 861 643 638 592 693

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 200 2 200 2 200 2 200
Summa bundet eget kapital 2 700 2 700 2 700 2 700
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 408 483 339 328 317 649 285 448
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 64 757 75 405 21 680 32 201
Summa fritt eget kapital 473 240 414 733 339 329 317 649
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 475 940 417 433 342 029 320 349
Summa obeskattade reserver 246 164 209 518 165 991 144 826
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 779 394 1 817 1 941
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 70 000 0 7 490 9 765
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 70 000 0 7 490 9 765
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 20 000 37 490 2 475 2 730
Leverantörsskulder 84 022 99 299 63 532 44 132
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 42 856 36 437 36 364 36 122
Övriga kortfristiga skulder 53 418 47 290 23 941 32 828
Summa kortfristiga skulder 200 296 220 516 126 312 115 812
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 994 179 847 861 643 638 592 693

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 134 116 99 101
Löner till styrelse & VD 4 840 6 520 1 629 1 623
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 69 778 59 055 43 838 42 779
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 29 278 26 110 17 686 18 052
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 137 300 57 300 57 300 57 300
Fastighetsinteckningar 19 000 19 000 19 000 19 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 156 300 76 300 76 300 76 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 14 334 43 857 28 405 28 166
Summa ansvarsförbindelser 14 334 43 857 28 405 28 166
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 123,70 % 132,76 % 159,67 % 161,25 %
Soliditet (%) 66,12 % 67,45 % 72,15 % 72,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,30 % 24,79 % 11,32 % 15,47 %
Riskbuffert (%) 11,51 % 16,56 % 8,02 % 10,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,68 % 9,22 % 6,55 % 7,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 557 565 459 440
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Skrotfrag Aktiebolag har 17 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord