Nyckeltal för Skrotfrag i Gislaved AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 135 60 60 61
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 135 60 60 61
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 114 18 18 77
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 90 40 40 40
Summa rörelsekostnader -204 -58 -58 -117
Rörelseresultat -69 2 2 -56
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -69 2 2 18
Skatt 0 0 0 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -69 2 2 -56
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -69 2 2 -56
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 69 -2 -2 -17
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 74
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 5 127 631 671 711
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 121 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 1 905 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 248 2 536 671 711
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 248 2 536 671 711

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 95 22
Övriga kortfristiga fordringar 150 470 0 1
Summa kortfristiga fordringar 150 470 95 23
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 282 78 63 99
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 432 548 158 122
Summa tillgångar 5 680 3 085 829 833

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 200 200
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 606 606 606 606
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 606 606 606 606
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 806 806 806 806
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 581 51 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 277 2 212 0 0
Övriga kortfristiga skulder 16 15 23 26
Summa kortfristiga skulder 4 874 2 278 23 26
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 680 3 085 829 833

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 700 700 700
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 1 700 1 700 1 700
Villkorat aktieägartillskott 200 200 200 200
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 200 200 200 200
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 8,86 % 24,06 % 686,96 % 469,23 %
Soliditet (%) 14,19 % 26,13 % 97,23 % 96,76 %
Avkastning på eget kapital (%) -8,56 % 0,25 % 0,25 % -6,95 %
Riskbuffert (%) -1,21 % 0,06 % 0,24 % -6,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -51,11 % 3,33 % 3,33 % -91,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord