Nyckeltal för Solgårdens Sjukhem Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 685 11 157 10 677 10 581
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 28 52 78 0
Total omsättning 9 713 11 209 10 755 10 581
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 653 643 0 0
Handelsvaror 0 0 517 550
Övriga externa kostnader 2 464 2 491 2 939 2 438
Personalkostnader 7 156 7 522 7 151 6 878
Avskrivningar 6 6 6 6
Summa rörelsekostnader -10 279 -10 662 -10 613 -9 872
Rörelseresultat -566 548 141 709
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -707 102 109 938
Skatt 0 26 28 109
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -749 144 109 938
Årets resultat -707 75 80 828
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -83 -332 0 290
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 100 72 32 61
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -749 144 109 938
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 42 -42 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 9 15 22
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 86 87 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 87 0 0 86
Summa materiella anläggningstillgångar 89 95 102 108
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -83 -332 0 290
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 457 4 540 4 872 4 872
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 4 546 4 635 4 973 4 980

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 428 840 467 456
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 983 1 141 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 012 1 228 953 905
Summa kortfristiga fordringar 1 440 3 051 2 561 1 361
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 28 34 24
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 447 3 079 2 595 1 386
Summa tillgångar 5 992 7 715 7 569 6 366

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 697 3 622 3 541 2 713
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -707 75 80 828
Summa fritt eget kapital 2 990 3 697 3 621 3 541
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 110 3 817 3 741 3 661
Summa obeskattade reserver 0 42 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 038 965 424 268
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 460 1 650 1 650 653
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 498 2 615 2 074 921
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 153 0 326 181
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 231 1 241 1 427 1 603
Summa kortfristiga skulder 1 384 1 241 1 753 1 784
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 992 7 715 7 569 6 366

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 16 16 16 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 570 570 570 570
Fastighetsinteckningar 3 950 3 950 3 380 0
Övriga säkerheter 4 250 0 0 0
Summa säkerheter 8 770 4 520 3 950 570
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 1 039 965 424 268
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 104,48 % 248,11 % 148,03 % 77,63 %
Soliditet (%) 51,90 % 49,88 % 49,43 % 57,51 %
Avkastning på eget kapital (%) -24,08 % 3,74 % 2,91 % 25,62 %
Riskbuffert (%) -14,30 % 0,94 % 1,03 % 13,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -8,77 % 0,65 % 0,72 % 8,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!