Nyckeltal för Solveig Adrian Tandläkarpraktik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 576 3 458 3 304 3 528
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 7 6 0
Total omsättning 3 576 3 465 3 310 3 528
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 286 300 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 256 1 151 1 286 1 345
Personalkostnader 1 648 1 422 1 430 1 650
Avskrivningar 20 27 27 32
Summa rörelsekostnader -3 210 -2 900 -2 743 -3 027
Rörelseresultat 367 565 568 474
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 417 509 631 377
Skatt 26 39 36 62
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 348 569 567 473
Årets resultat 41 120 96 164
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 1 1
Övriga finansiella kostnader 19 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 348 569 567 473
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -350 -350 -500 -150
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 69 -60 64 -96
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 20 39 66 93
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 82 83 82 82
Summa materiella anläggningstillgångar 102 122 148 175
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 102 122 148 175

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 625 572 551 496
Summa varulager 625 572 551 496
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 780 629 595 641
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 182 191 158 89
Summa kortfristiga fordringar 962 820 753 730
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 69 87 83 76
Summa kassa och bank 634 882 756 810
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 291 2 361 2 142 2 113
Summa tillgångar 2 393 2 483 2 291 2 288

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 16 16 16 16
Summa bundet eget kapital 116 116 116 116
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 127 1 008 912 748
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 41 120 96 165
Summa fritt eget kapital 1 168 1 128 1 008 913
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 284 1 244 1 124 1 029
Summa obeskattade reserver 404 473 413 477
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 55 49 33 70
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 24 24 28 0
Övriga kortfristiga skulder 626 694 693 713
Summa kortfristiga skulder 705 767 754 783
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 393 2 483 2 291 2 288

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 200 200 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 226,38 % 221,90 % 200,13 % 196,68 %
Soliditet (%) 66,10 % 64,14 % 62,35 % 60,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,00 % 35,73 % 39,70 % 34,26 %
Riskbuffert (%) 12,91 % 22,84 % 24,68 % 20,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,17 % 16,43 % 17,13 % 13,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!