Nyckeltal för Stockholms MC Varuhus AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 35 504 38 141 37 922 44 830
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 331 677 250 217
Total omsättning 35 835 38 818 38 172 45 047
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 24 872 26 241 26 407 31 158
Övriga externa kostnader 5 072 4 947 5 639 5 459
Personalkostnader 6 422 7 418 8 006 7 979
Avskrivningar 326 326 358 130
Summa rörelsekostnader -36 692 -38 932 -40 410 -44 726
Rörelseresultat -856 -114 -2 238 321
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -957 -170 -2 332 276
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -957 -170 -2 332 276
Årets resultat -957 -170 -2 332 276
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 102 57 94 45
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -957 -170 -2 332 276
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 28 57 85
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 28 57 85
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 526 824 1 121 308
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 526 824 1 121 308
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 637 637 637 637
Summa finansiella anläggningstillgångar 637 637 637 637
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 163 1 489 1 815 1 030

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 10 246 8 983 9 481 10 713
Summa varulager 10 246 8 983 9 481 10 713
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 223 403 205 736
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 907 1 311 1 355 1 410
Summa kortfristiga fordringar 1 130 1 714 1 560 2 146
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 139 35 22 58
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 11 515 10 732 11 063 12 917
Summa tillgångar 12 678 12 221 12 879 13 948

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 731 1 902 4 233 3 957
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -957 -170 -2 332 276
Summa fritt eget kapital 774 1 732 1 901 4 233
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 374 2 332 2 501 4 833
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 907 1 910 1 898 2 536
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 800 0 0 24
Summa långfristiga skulder 4 707 1 910 1 898 2 560
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 783 200
Leverantörsskulder 2 560 2 537 2 645 1 798
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 037 5 443 5 051 4 556
Summa kortfristiga skulder 6 597 7 980 8 479 6 554
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 12 678 12 221 12 879 13 948

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 13 15 16 18
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 3 000 3 000 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 000 3 000 3 000 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 1 907 1 910 1 898 1 752
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 19,24 % 21,92 % 18,66 % 33,63 %
Soliditet (%) 10,84 % 19,08 % 19,42 % 34,65 %
Avkastning på eget kapital (%) -69,65 % -7,29 % -93,24 % 5,71 %
Riskbuffert (%) -7,65 % -1,50 % -18,28 % 1,81 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,98 % -0,60 % -6,40 % 0,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!